МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В МІКРОЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ

С. М. ДЕНЬГА / S. Denga

Анотація


Метою статті є аналіз методології оцінювання ефективності інвестування в мікроекономічну систему. Методика дослідження. В основу дослідження покладено діалектичний метод пізнання та системний підхід. Під час дослідження використовувались логічний та загальнологічні методи, а саме: аналіз і синтез, індукція та дедукція, абстрагування й узагальнення, аналогія і зіставлення, порівняння. Результати. Виявлено, що ефективність інвестування в підприємство можна визначати за методами оцінювання ефективності реальних інвестиційних проектів, інструментів фондового ринку та ефективності діяльності підприємств-об’єктів інвестування, у які вкладено капітал. Визначено групи показників, за якими можна оцінювати ефективність інвестування в підприємство будь-якої галузі, надано критичну оцінку показникам у межах кожної окремо виділеної групи, зроблено порівняльний аналіз методів кожної групи показників, сформульовано умови їх ефективного застосування в оцінюванні ефективності розміщених інвестицій. Практична значущість результатів дослідження. Зроблено внесок у розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю інвестиційної діяльності мікроекономічної системи протягом повного життєвого циклу реального інвестиційного проекту.

Ключові слова: ефективність інвестицій, рентабельність, продуктивність, інвестиційна привабливість, кредитоспроможність, стійкість, ринкова вартість.

ПОСИЛАННЯ

1. Деньга С. М. Еккаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу. Частина 2. Категорії та методологія оцінювання / С. М. Деньга. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 301 с.

2. Ковалев В. В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Ана- лиз отчетности / В. В. Ковалев. – Москва : Финансы и статистика, 1997. – 512 с.

3. Ковалёв В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

4. Малюга Н. М. Шляхи удосконалення оцінки у бухгалтерському обліку / Н. М. Малюга. – Житомир : ЖІТІ, 1998. – 490 с.

5. Мертенс А. В. Инвестиции: курс лекций по современной финансовой теории / А. В. Мертенс. – Киев : Киевское инвестиционное агентство, 1997. – 416 с.

6. Подольська В. О. Фінансовий аналіз / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

7. Проектний аналіз / [В. С. Рижиков, М. М. Яковенко, О. В. Латишева та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 384 с.

8. Статистический словарь / гл. ред. М. А. Королев. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 623 с.

9. Степанов Д. Value-Based Management и показатели стоимости [Електронний ресурс] / Д. Степанов. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/finance/ fin025.html (дата звернення: 24.04.19). – Назва з екрана.

10. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка. / О. С. Федонін, І. М. Репіна, О. І. Олексик. – Київ : КНЕУ, 2004. – 316 с.

Опубліковано: 2019-12-13


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.