МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

О. М. ТАРАН-ЛАЛА

Анотація


Проблема функціонування споживчої кооперації як соціально-економічної сис-
теми набуває особливої значимості й вимагає комплексних методологічних досліджень, роз-
робки науково обґрунтованої концепції функціонування, що дозволить істотно впливати на
соціальні та економічні процеси, від реалізації яких залежить підвищення життєвого рівня
населення нашої держави. Сучасна концепція функціонування вимагає активізації теоретич-
них досліджень і практичних розробок із проблематики функціонування споживчої кооперації
як соціально-економічної системи, яка враховує нинішні особливості розвитку національної
економіки.
У науковій літературі зустрічаються різні методології, що відбивають сутність згаданого
процесу. Але, донині в науковій літературі не отримали широкого висвітлення методичні під-
ходи до комплексної діагностики ефективного функціонування системи споживчої кооперації
щодо особливостей етапу становлення економіки постіндустріального суспільства.
Отже, вивчення наукових праць, присвячених діагностиці ефективності функціонування
споживчої кооперації, свідчить про відмінності в методичних підходах до вирішення цієї про-
блеми.
Визначаючи теоретико-методологічну та практичну значимість генезису функціонування
споживчої кооперації як соціально-економічної системи, доцільно визнати, що проблема ефек-
тивного функціонування споживчої кооперації вимагає подальшого наукового обґрунтування.
Це обумовлено відсутністю впорядкованої сукупності інструментів і розробленої методо-
логії визначення ефективності функціонування соціально-економічної системи та визначає
актуальність даного дослідження.
Дискусійність проблеми, об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних
досягнень концептуально-методологічного характеру та прикладних розробок із діагнос-
тики функціонування споживчої кооперації як соціально-економічної системи у структурі наці-
ональної економіки й зумовили мету дослідження.
Таким чином, теоретичний аналіз та узагальнення наукових праць дозволив нам визначити
поняття «ефективне функціонування системи споживчої кооперації» як результативність
кількісних і якісних змін у часі та просторі, перехід її з певного якісного стану, що характе-
ризується структурними перетвореннями як загалом системи, так і основних її елементів і
зв’язків (соціально-організаційних і соціально-господарських структур, соціально-економічних
відносин, соціального статусу й інтересів суб’єктів-учасників, соціальних інститутів спо-
живчої кооперації тощо), які характеризуються структурними перетвореннями, трансфор-
мацією інтересів і соціального статусу суб’єктів-учасників системи споживчої кооперації,
змістом соціально-економічних відносин споживчої кооперації між ними.
Практичне значення запропонованої системи критеріїв діагностики ефективного функ- ціонування споживчої кооперації як соціально-економічної системи полягає в можливості їх безпосереднього використання під час обґрунтування, вибору й використання показників у процесі аналізу тенденцій ефективного функціонування споживчої кооперації, а також обґрун- тування стратегій, планів і програм їх розвитку на короткострокову, середньострокову й довгострокову перспективу. Ключові слова: функціонування, діагностика, споживча кооперація, соціально-економічна система, критерій надійності управління, критерій функціональної ефективності, критерій виробничо-технологічної ефективності, критерій комерційної ефективності, критерій соці- альної ефективності, критерій екологічної ефективності, критерій соціально-психологічної ефективності.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.