ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Т. О. ГУСАКОВСЬКА, Т. О. КОБЄЛЄВА

Анотація


Для ефективного управління інтелектуальним капіталом підприємства важ-
ливе значення має здійснення його адекватної оцінки. Від того, наскільки методика оцінки
відповідатиме цілям управління, залежить ефективність цього процесу. Мета статті поля-
гає в аналізі та узагальненні існуючих підходів і методів оцінки інтелектуального капіталу
промислових підприємств. Для реалізації поставлених у статті завдань були використані
такі методи: аналізу та синтезу, порівняння та узагальнення. Систематизовано існуючі під-
ходи та методи оцінки інтелектуального капіталу підприємства, визначено їх особливості,
переваги та недоліки. Для забезпечення стратегічного управління розвитком підприємства
найбільш інформативною є оцінка інтелектуального капіталу за допомогою методів зба-
лансованих показників, яка передбачає розрахунок показників, що характеризують основні
елементи інтелектуального капіталу й ефективність їх використання. При цьому набір
ключових показників, а також проекції, за якими буде здійснюватись оцінка, можуть варіюва-
тись залежно від специфіки завдань конкретного підприємства.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, методи оцінки, методи ринкової капіталізації,
методи збалансованих показників, методи прямої грошової оцінки, методи рентабельності
активів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.