ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ

Ю. І. ПРИСЯЖНЮК / Y. Prysiazhniuk, А. П. ТРОФИМЧУК / А. Trofymchuk

Анотація


Мета статті полягає в розгляді впливу екологічної складової на розвиток економічних моделей країн Східної Азії з огляду на те, що екологічне прогнозування стало необхідною умовою оптимізації процесу взаємодії між країнами, а еколого-економічна оцінка науково-технічного прогресу – важливою умовою ефективного функціонування економічних моделей провідних країн світу. Методика дослідження. У статті використано методи, які найбільше придатні для виявлення впливу екологічної складової на ефективність економічних моделей: аналізу, синтезу, моделювання, порівняння та прогнозування та ін. Результати. Екологічна ситуація у світі складалась стихійно, у ході людської діяльності, спрямованої, перш за все, на задоволення власних потреб. Науково-технічна революція змінила стосунки людини із природою, створивши нові умови існування та функціонування, помітно вплинувши на спосіб життя і праці. Різке збільшення масштабів такого впливу загострило проблему передбачення наслідків для навколишнього середовища, особливо це питання стало актуальним для країн Східної Азії, зокрема Китаю, Японії та Республіки Кореї, з огляду на швидкі темпи економічного росту. Питання взаємовідносин суспільства та природи й використання природних ресурсів стали дедалі актуальнішими, адже з розвитком виробництва застосовуються нові природні ресурси, зростає вартість сировини, збільшується кількість відходів, які викидаються в навколишнє середовище, що вказує на важливість екологічного фактору в побудові ефективної економічної моделі. Практична значущість результатів дослідження. У статті через призму причин ефективного розвитку економік країн Східної Азії, зокрема Китаю, Японії та Південної Кореї, зроблено висновок про важливість екологічного фактору. Результати можуть бути використані в навчальному процесі, під час підготовки навчальних курсів світової економіки та міжнародних економічних відносин.

Ключові слова: економічна модель, світова економіка, міжнародні екологічні ініціативи, глобалізація, країни Східної Азії.

ПОСИЛАННЯ

1. Клименко В. І. Щодо окремих питань розвитку економічного співробітництва України та Китаю в сучасних умовах. Аналітична записка [Електронний ресурс] / В. І. Клименко // Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1359/ (дата звернення: 17.02.2019). – Назва з екрана.

2. Макогон Ю. В. Роль великого шелкового пути в развитии цивилизации. Возрождение большого пути через трансформацию Евразийских коммуникаций: региональный аспект : монография / Ю. В. Макогон. – Донецьк : НАН України, 2009. – 297 c.

3. Сирота М. Д. Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття / М. Д. Сирота. – Київ : Університетське видавництво пульсари, 2007. – 216 с.

4. Чун Ен Ан. Открытая торговая политика и промышленное развитие Южной Кореи / Чун Ен Ан // Торговая политика и значение вступления в ВТО для развития России и стран СНГ: руководство за ред. Девида Г. Тарра. – Москва : Издательство «Весь Мир», 2006 – С. 63–79.

5. Цинь Тинтин. Экологическая политика Китайской Народной Республики на современном этапе / Тинтин Цинь // Теории и проблемы политических исследований. – 2017. – Том 6. № 2А. – С. 283–298.

6. Thierry Geiger. Why Asia’s economic rise will be uneven [Електронний ресурс] / Geiger Thierry. – 2016. – Режим доступу: https://www.weforum.org/agenda/2015/10/why-asiaseconomicrise-will-be-uneven/ (дата звернення: 17.02.2019). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2019-11-13


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.