ОСОБЛИВОСТІ ПОПИТУ СВІТОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ

Т. В. ШАБЕЛЬНИК / T. Shabelnyk

Анотація


Мета статті полягає у виявленні особливостей попиту світового фармацевтичного ринку, їх узагальненні та систематизації. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: системного аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. Результати. Серед основних класифікаційних ознак особливостей попиту світового фармацевтичного ринку в роботі визначено: соціальні, що виражаються через приховані споживчі якості фармацевтичних товарів; загальні, що обумовлюються наявністю великої кількості товарів-аналогів і значною диверсифікацією фармацевтичних товарів; технологічні, що виражаються через залежність життєвого циклу фармацевтичних товарів від технічного прогресу; біологічні – виражаються через адаптаційні властивості вірусів і бактерій та наявністю невиліковних захворювань у світі; інформаційні – обумовлюються відсутністю інформації або перебільшенням очікуваних подій. Практична значущість результатів дослідження. Урахування визначених особливостей попиту світового фармацевтичного ринку дасть можливість виявлення додаткових джерел підвищення економічного та соціального ефектів функціонування світової фармацевтичної галузі.

Ключові слова: світовий фармацевтичний ринок, особливості попиту, еластичність, споживач, фармацевтичні товари.

ПОСИЛАННЯ

1. Бабінцева Л. Ю. Засади створення державної системи інформаційного моніторингу фармацевтичного ринку / Л. Ю. Бабінцева // Медична інформатика та інженерія. – 2012. – № 1. – С. 33–36.

2. Баєва О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я : навч. посіб. / О. В. Баєва. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 640 с.

3. Лин А. А. Фармацевтический рынок: фундаментальные особенности [Електронний ресурс] / А. А. Лин, С. В. Соколова // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2. – Режим доступу: http:// cyberleninka.ru/article/n/farmatsevticheckiyrynokfundamentalnye-osobennosti-statyachast1. – Назва з екрана.

4. Литвиненко Л. Л. Перспективи розвитку фармацевтичного ринку України в умовах поглиблення процесів євроінтеграції / Л. Л. Литвиненко, А. О. Собкова // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2015. – Вип. 40. – С. 51–57.

5. Мнушко З. М. Дослідження ринку лікарських засобів / З. М. Мнушко, І. В. Тіманюк // Фармацевтичний журнал. – 2006. – № 6. – С. 52–57.

6. Пашков В. М. Глобалізація фармацевтичного ринку: проблеми та перспективи / В. М. Пашков // Економічна теорія та право. – 2014. – № 1. – С. 148–160

7. Управление и экономика фармации : в 4 т. / под ред. Е. Е. Лоскутовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2008. – Т. 1 : Фармацевтическая деятельность. Организация и редактирование. – 391 с.

8. Управление и экономика фармации: учебник / под. ред. Л. В. Багировой. – Москва : Медицина, 2004. – 720 с.

9. Шабельник Т. В. Маркетинго-орієнтоване управління фармацевтичним підприємством: моделі та методи : монографія / Т. В. Шабельник. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 312 с.

10. Шабельник Т. В. Аналіз впливу особливостей фармацевтичних товарів на бізнес-процеси маркетинго-орієнтованого управління / Т. В. Шабельник // Економіст: науковий та громадсько-політичний журнал. – 2013. – № 11 – С. 61–62.

Опубліковано: 2019-11-13


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.