АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ДИНАМІКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В МАРКЕТИНГОВОМУ АСПЕКТІ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

О. К. ГЕРАСИМОВ / О. Gerasymov

Анотація


Мета статті полягає у виявленні основних тенденцій динаміки ефективності промисловості України в маркетинговому аспекті в умовах активізації інтеграційних процесів. Статтю присвячено дослідженню основних тенденцій ефективності промисловості України. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, економіко-математичних методів. Результати. Виявлено, що негативний вплив на ефективність промисловості здійснюють такі складові, як інститути, макроекономічне середовище, ефективність ринку праці, розвиток фінансового ринку, розмір ринку, відповідність бізнесу сучасним вимогам, розвиток внутрішнього ринку, розвиток технологій та економіки знань. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що виявлені негативні тенденції є підґрунтям для розробки комплексу заходів, спрямованих на підвищення економічної ефективності промисловості України в маркетинговому аспекті.

Ключові слова: тенденції, ефективність, промисловість, складові, індекси.

ПОСИЛАННЯ

1. Буреева Н. Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП «STATISTICA» : учебно-методический материал по программе повышения квалификации «Применение программных средств в научных исследованиях и преподавании математики и механики» / Н. Н. Буреева. – Нижний Новгород : ННГУ, 2007. – 112 с.

2. Даниленко С. М. Аналіз сучасного стану та ефективності фінансового забезпечення наукових досліджень та інновацій в Україні / С. М. Даниленко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кіровоград : КНТУ, 2010. – Вип. 17. – С. 215–223.

3. Дутченко О. М. Аналіз тенденцій розвитку промисловості України / О. М. Дутченко, І. В. Бєлова, О. О. Дутченко // Бізнес Інформ. – 2011. – № 4 (397). – С. 41–43.

4. Концептуальні орієнтири промислової політики України (на середньострокову перспективу) // Матеріал підготовлено до друку редакційною колегією у складі: акад. НАН України О. І. Амоши, чл.-кор. НАН України В. П. Вишневського, к. е. н. Л. О. Збаразської. – Режим доступу: http://dspace.nbuv. gov.ua/bitstream/handle/123456789/2810/ st_43_1.pdf?sequence=1. (дата звернення: 18.01.2019). – Назва з екрана.

5. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/5/2015 (дата звернення: 23.01.2019). – Назва з екрана.

6. Doing Business [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/ en/data/exploreeconomies/ukraine (дата звернення: 25.01.2019). – Назва з екрана.

7. Index of Economic Freedom [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.heritage. org/index/download (дата звернення: 28.01.2019). – Назва з екрана.

8. The Global Competitiveness Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012data-platform (дата звернення: 29.01.2019). – Назва з екрана.

9. The Global Innovation Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalinnovationindex. org/content.aspx?page=giihome (дата звернення: 30.01.2019). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2019-11-13


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.