СИСТЕМНИЙ РИЗИК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ, ЧИННИКІВ, НАСЛІДКІВ ТА НАПРЯМІВ РЕГУЛЮВАННЯ

С. П. ПРАСОЛОВА / S. Prasolova

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні причинно-наслідкових зв’язків між передумовами, джерелами, чинниками й наслідками реалізації системного ризику банківського сектору України на основі його аналізу за 2008–2018 рр. та формуванні пропозицій щодо розробки ефективних інструментів банківського регулювання. Методика дослідження. Досягнення поставленої мети здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: групування, порівняння, аналізу коефіцієнтів, трендового аналізу, синтезу та абстрактно-логічного методу. Результати. За результатами аналізу індикаторів основних складових системного ризику банківського сектору України за останні 10 років визначено передумови, джерела, чинники й наслідки виникнення такого ризику, сформовані пропозиції щодо розробки ефективних інструментів його банківського регулювання. Практична значущість результатів дослідження. У статті проведено оцінку складових системного ризику банківського сектору, виявлено передумови його виникнення, джерела, чинники та наслідки, сформовано пропозиції щодо розробки ефективних інструментів їх банківського регулювання, орієнтованих на досягнення фінансової рівноваги банківської системи, незалежно від циклічності економічного розвитку.

Ключові слова: системний ризик банківського сектору, передумови, джерела, чинники та наслідки системного ризику, інструменти банківського регулювання.

ПОСИЛАННЯ

1. Барановський О. І. Філософія безпеки: основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів : монографія: у 2 т. / О. І. Барановський. – Київ : УБС НБУ, 2014. – Т. 1. – 831 с.

2. Балансові звіти банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/ cont rol/uk/publish/artic le?art_id=34661442&cat (дата звернення: 12.03.2019). – Назва з екрана.

3. «Basel III: The Net Stable Funding Ratio» (October 2014), Basel Committee on Banking Supervision, available at: http://www.bis. org/bcbs/publ/d295.pdf (дата звернення: 12.03.2019). – Назва з екрана.

4. Жердецька Л. В. Системний банківський ризик: причини та напрями регулювання : монографія / Л. В. Жердецька. – Одеса : Видавництво «Атлант», 2017. – 353 с.

5. Kaufman G. What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It? / G. Kaufman, K. E. Scott // Available at: http://www.independent.org/pdf/tir tir_07_3_scott . pdf (дата звернення: 12.03.2019). – Назва з екрана.

6. Lehar A. Measuring systemic risk: A risk management approach / A. Lehar. – Journal of Banking & Finance. – 2005. – № 29. – Р. 2577–2603.

7. Положення про Раду з фінансової стабільності : затв. Указом Президента України № 170/2015 від 24.03.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/170/2015 (дата звернення: 12.03.2019). – Назва з екрана.

8. Статистика індикаторів фінансової стійкості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=4457 (дата звернення: 12.03.2019). – Назва з екрана.

9. Smaga P. The Concept of Systemic Risk / P. Smaga // The London School of Economics and Political Scene / – SRC Special Paper. – August 2014. – № 5. – 29 р.

Опубліковано: 2019-11-13


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.