МАРКЕРИ СТІЙКОГО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Г. М. СИДОРЕНКО-МЕЛЬНИК / H. Sydorenko-Melnyk, В. В. КАРЦЕВА / V. Kartseva

Анотація


Мета статті полягає в теоретичному та практичному обґрунтуванні методичних підходів до визначення складу й економічного змісту маркерів стійкого фінансового розвитку підприємства. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано методи аналізу та синтезу, монографічний та абстрактно-логічний методи дослідження тощо. Результати. Комбінація внутрішніх і зовнішніх факторів фінансового розвитку українських підприємств, яка склалась в умовах трансформаційних перетворень та поглиблення кризових явищ в економіці України, викликає потребу в посиленні опору негативним впливам та підвищенні адаптації до змінних умов в цілях збереження і зміцнення власних позицій підприємств, формування платформи для здобуття очікуваних прогнозних результатів. Це зумовлює необхідність удосконалення механізму стійкого фінансового розвитку підприємства в системі його менеджменту. Для підвищення ефективності реалізації функцій заявленого механізму постає проблема формування якісного інформаційно-аналітичного забезпечення, яке дозволить забезпечити інформаційну підтримку управління рівнем стійкості фінансового розвитку на основі ідентифікації сформованих станів та прогнозу майбутніх. Це потребує представлення градації й композиції маркерів (вимірювачів) стійкого фінансового розвитку. Автором проаналізовано економічну сутність і призначення механізму стійкого фінансового розвитку підприємства та представлено його семантичну характеристику з виділенням таких понять: механізм; стійкий фінансовий розвиток підприємства; механізм реалізації стійкого фінансового розвитку підприємства. Доведено, що розробка оцінно-аналітичної системи, у якій ураховуватимуться як аспекти внутрішнього потенціалу, так і прогнозні реакції на зовнішні та внутрішні потенційні загрози, дозволить зміцнити базис стійкого фінансового розвитку. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що впровадження запропонованої градації й композиції маркерів (вимірювачів) стійкого фінансового розвитку дозволить підвищити ефективність реалізації аналітичної функції фінансового менеджменту та забезпечить формування базису управлінського впливу на сформований і потенційний фінансовий стан підприємства.

Ключові слова: фінансове управління, стійкий фінансовий розвиток, фінансовий механізм, маркери (індикатори), фінансові показники.

ПОСИЛАННЯ

1. Гавкалова Н. Л. Особливості механізму фінансового управління функціонуванням підприємств [Електронний ресурс] / Н. Л. Гавкалова // Державне будівництво. – 2012. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv. gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_31 (дата звернення: 14.03.2019). – Назва з екрана.

2. Фещенко О. П. Управління фінансовим станом корпорацій: сутність та принципи організації [Електронний ресурс] / О. П. Фещенко // Ефективна економіка. – 2016. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=5344 (дата звернення: 25.04.2019). – Назва з екрана.

3. Костирко Л. А. Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, системи забезпечення, адаптація : монографія / Л. А. Костирко. – Луганськ : Ноулідж, 2012. – 474 с.

4. Васюк Н. В. Формування механізму стійкого розвитку машинобудівних підприємств / Н. В. Васюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 125–128.

5. Єлецьких С. Я. Дослідження сутності та складових фінансового механізму стійкого розвитку промислового підприємства / С. Я. Єлецьких // Економіка промисловості. – 2013. – № 3 (63). – С. 105–112.

6. Кондрашевська О. Г. Формування механізму фінансового управління стійким функціонуванням машинобудівного підприємства / О. Г. Кондрашевська // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 36. – С. 348–354.

7. Донченко Т. В. Теоретичні основи формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства / Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1. – T. 1. – С. 23–27.

8. Скляр Г. П. Механізм забезпечення фінансової стійкості підприємств споживчої кооперації та його удосконалення в умовах перехідної економіки [Електронний ресурс] / Г. П. Скляр, О. О. Педик // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. – 2010. – № 3. – Режим доступу: http:// www.ukrcoopjournal.com.ua/num/Cskljar. htm (дата звернення: 25.04.2019). – Назва з екрана.

9. Гуцул М. О. Концепція фінансового забезпечення стійкого розвитку підприємства / М. О. Гуцул // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Випуск 7 (частина 1). – С. 102–106.

Опубліковано: 2019-11-13


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.