СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧИХ СХЕМ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ

С. В. ЛЄОНОВ / S. Lyeonov, А. О. БОЙКО / A. Boyko, С. В. МИНЕНКО / S. Mynenko

Анотація


Мета статті полягає в характеристиці індивідуальних особливостей існуючих схем легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, установленні природи їх виникнення, а також диференціації за спільними ознаками. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації, порівняння та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Проведено групування схем легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, за джерелом походження незаконних доходів, видом використовуваних активів, інституціональною складовою та каналами реалізації. Доведено необхідність використання різних інструментів державного фінансового моніторингу залежно від виділених груп схем легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, із метою підвищення національної безпеки держави. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що легалізація кримінальних доходів вимагає від суб’єктів системи їх запобігання та протидії більш оперативного реагування й координації зусиль із відповідними міжнародними організаціями. Доведено, що природа легалізації кримінальних доходів в Україні полягає в корумпованій владі, значній частці державної власності, низькому рівні фінансового моніторингу послуг фінансових посередників і недосконалій нормативно-правовій базі.

Ключові слова: схеми легалізації доходів, шахрайство, кримінальні доходи, безпека національної економіки.

ПОСИЛАННЯ

1. Altman E. J. Financial Ration, Discriminant Analysis, And the Prediction of Corporate Bankruptcy [Електронний ресурс] / E. J. Altman. – Режим доступу: http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.154061.1968.tb00843.x./ abstract (дата звернення: 27.02.2019). – Назва з екрана.

2. Marshall J. F. Financial Engineering: A Complete Guide to Financial Innovation / J. F. Marshall, P. K. Rose. – NY : Institute of Finance, 1992. – 728 p.

3. Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму [Електронний ресурс]: Департамент фінансових розслідувань, Державна служба фінансового моніторингу України. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/site_docs /2012/20121228/2012_27_12_2012.pdf (дата звернення: 28.02.2019). – Назва з екрана.

4. Андрушко П. П. Проблеми кваліфікації легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом / П. П. Андрушко // Правова держава: щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2002. – Вип. 13. – С. 334–346.

5. Бандурка А. М. Украина против «грязных» денег / А. М. Бандурка, С. В. Симовьян. – Xарьков : ХНУВС, 2003. – С. 35–45.

6. Баранов Р. О. Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні / Р. О. Баранов // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 7. – 8 (21–22). – С. 62–69.

7. Барановський О. І. «Відмивання» грошей: сутність та шляхи запобігання. НАН України / О. І. Барановський // Інститут економічного прогнозування. – Харків : Форт, 2003. – 472 с.

8. Бекряшев А. К. Тіньова економіка та економічна злочинність : підручник / А. К. Бекряшев. – Режим доступу: http://newasp.omskreg. ru/bekryash (дата звернення: 29.02.2019). – Назва з екрана.

9. Беніцький А. С. Легалізація прибутків, здобутих злочинним шляхом: порівняльно-правовий аналіз / А. С. Беніцький // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою: аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. – Т. 18. – Київ : Науково-дослідний інститут «Проблеми людини», 2005. – С. 137–143.

10. Бобиль В. В. Теоретичний аспект комплексної системи антикризового управління банківськими ризиками / В. В. Бобиль // Банківська справа. – 2013. – № 2. – С. 3–20.

11. Бондаренко Л. А. Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Л. А. Бондаренко. – Київ, 2012. – 23 с.

12. Дмитренко М. Г. Легалізація кримінальних доходів та фінансування тероризму: сучасні економічні аспекти і вплив на розвиток банків : монографія / М. Г. Дмитренко. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 302 с.

13. Дудоров О. Чи спливуть «брудні гроші» на поверхню / О. Дудоров // Легалізація злочинних прибутків, проблеми кримінальноправової протидії. – 1998. – № 1. – С. 70–72.

14. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / [В. А. Журавель, М. І. Панов, В. І. Шепітько та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Вид. дім «Ін Юре», 2008. – С. 322–335.

15. Кіберзлочинність та відмивання коштів [Електронний ресурс]: Департамент фінансових розслідувань / Державна служба фінансового моніторингу України. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/content/ file/Site_ docs/2013/20131230/tipolog2013. pdf (дата звернення: 01.03.2019). – Назва з екрана.

16. Користін О. Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні : монографія / О. Є. Користін. – Київ : ДП «Друкарня МВС України», 2009. – 336 с.

17. Кривонос Л. В. Державне регулювання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: сучасний стан і шляхи розвитку : монографія / Л. В. Кривонос. – Режим доступу: http://www. pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2014/4.pdf. (дата звернення: 01.03.2019). – Назва з екрана.

18. Криклій О. А. Банківський менеджмент : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 152 c.

19. Мироненко Н. М. Легалізація (відмивання) коштів – різні підходи до поняття: бюлетень з обміну досвідом роботи / Н. М. Мироненко. – Київ : МВС України, 2001. – С. 25–28.

20. Найт Ф. Х. Ризик, невизначеність та прибуток / Ф. Х. Найт. – Москва : Дело, 2013. – 360 с.

21. Ніколаюк С. І. Проблеми оперативного забезпечення протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом / С. І. Ніколаюк, А. Г. Семчук // Науковий вісник НАВСУ. – 2003. – № 4. – С. 153–161.

22. Особливості розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з використанням кредитнобанківської системи. Розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. / [О. В. Бищовець, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва та ін.] ; за ред. М. А. Погорецького та Д. В. Сергєєвої. – Київ : Алерта, 2015. – С. 279–300.

23. Прасолова С. П. Банківські операції : навч. посіб. / С. П. Прасолова. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 568 с.

24. Примостка Л. О. Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів : монографія / Л. О. Примостка, М. М. Диба, І. В. Краснова. – Київ : ДВНЗ Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, КНЕУ, 2012. – 459 c.

25. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Електронний ресурс] : Закон України від 24 листопада 2018 р. № 1702VII. – Режим доступу: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1702-18 (дата звернення: 01.03.2019). – Назва з екрана.

26. Ризики використання готівки / Державна служба фінансового моніторингу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/ content/file/ Site_docs/2018/20180103/2017%20Nalichka. pdf (дата звернення: 01.03.2019). – Назва з екрана.

27. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних в результаті здійснення фінансових операцій з неліквідними цінними паперами [Електронний ресурс] : Наказ Держфінмоніторингу України від 20 грудня 2007 р. № 230. – Режим доступу: http://www.sdfm. gov.ua/content/file/Site_docs/2007/25.12.2007/ Typologies.htm (дата звернення: 01.03.2019). – Назва з екрана.

28. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна [Електронний ресурс] : Наказ Держфінмоніторингу України від 19 грудня 2008 р. № 265. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_ id=114&art_id=998&lang=uk (дата звернення: 01.03.2019). – Назва з екрана.

29. Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2016, 2015, 2014 роки. Київ, 2017. – 126 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_ docs/2017/20170221/Zmist% 201.pdf (дата звернення: 01.03.2019). – Назва з екрана.

30. Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік. Київ, 2018. – 148 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/content/ file/Site_docs/2018/20180423/Typologia_ukr. pdf. (дата звернення: 01.03.2019). – Назва з екрана.

31. Типологія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших активів громадян [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdfm. gov.ua/content/file/Site_docs/2010/30.12.2010/ tipolog2010.pdf (дата звернення: 01.03.2019). – Назва з екрана.

32. Фінансовий моніторинг в банку : навч. посіб. / С. О. Дмитров, В. В. Коваленко, А. В. Єжов, О. М. Бережний. – Суми : Університетська книга, 2008. – 336 с.

33. Шепитько В. Ю. Преступные технологии легализации (отмывания) денежных средств и способы их разоблачения : науч.-практ. пособие / В. Ю. Шепитько. – Xарьков : Гриф,

2002. – 24 с.

34. Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2005. – 781 с.

Опубліковано: 2019-11-13


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.