ЕВОЛЮЦІЯ ЛИХВАРСТВА В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИННА XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.)

М. В. ОРЛИК / М. Orlyk

Анотація


Метою статті є дослідження проблеми лихварства в Наддніпрянській Україні у другій половині  XVIII – початку  XX ст. аналіз спадщини тогочасних економістів щодо питань надання кредитів приватними особами. Методика дослідження. Для вирішення поставлених у статті завдань застосовано загальнонаукові (аналізу, синтезу, систематизації, узагальнення) та спеціальні (діахронний (періодизації), порівняльний, ретроспективний, історико-типологічний та економічного аналізу) методи наукового дослідження. Результати. Аналіз історичного досвіду лихварського кредитування дозволив установити передумови його виникнення та можливі напрями його розвитку. Практична значущість результатів дослідження. У статті досліджено та проаналізовано погляди економістів XVIII–XIX ст. на проблеми лихварства та кредитування загалом, звернуто увагу на їхні рекомендації щодо поліпшення кредитної системи. Досліджено основні економічні, історичні й суспільні умови розвитку лихварства та їхня роль у кредитній системі Російської імперії. Визначено та проаналізовано основні проблемні аспекти лихварських кредитів.

Ключові слова: гроші, кредитна система, кредит, кредитодавець, лихвар, позика, позичальник.

ПОСИЛАННЯ

1. Бунге Н . Х. Теория кредита : сочинение / Н. Х. Бунге. – Київ, 1852. – 312 с.

2. Вернадський І. В. Витоки. Творча спадщи- на у контексті історії економічної думки в Україні / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2009. – 862 с.

3. Вертій О. Тарас Шевченко в національній свідомості українців / О. Вертій. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2015. – 93 c .

4. Гиндин И. Ф. Русские коммерческие банки: из истории финансового капитала в России / И. Ф. Гиндин. – Москва : Госфиниздать, 1948. – 453 с.

5. Гоголь Н . В. Собрание сочинений : в 9 т. / Н. В. Гоголь. – Москва : Русская книга, 1994. – Т. 3. – 117 с.

6. Донік О. М. Купецтво в Україні в Імперському просторі (XIX ст.) / О. М. Донік. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2008. – 271 с.

7. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание / Ф. М. Достоевский. – Москва, 2001. – 222 с.

8. Кириченко В. Є. Правова протидія лихварству в Російській імперії / К. В. Євгенович // Право і безпека. – 2011 – № 3. – С. 8–12.

9. Новікова І. Е. Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.01 / Ірина Едуардівна Новікова; [наук. керівник Т. В. Гайдай]; ДВНЗ «Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Київ, 2009. – 20 с.

10. Об изменении постановлений об узаконенном росте: Закон РИ от 6 марта 1879 г. № 59370 // Полное собрание законов Российской Империи (далее – ПСЗ РИ). – Санкт-Петербург : Гос. тип.,1881. – Т. 54. – Отд. І. – Собр. ІІ. – С. 116–117.

11. Об учреждении Государственного заемного Банка; о порядке выдачи из онаго денег: Закон РИ от 13 мая 1754 г. № 10235 // ПСЗ РИ. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1830. – Т. 14. – Собр. І. – С. 87–104.

12. Орлик В. М. Дожовтнева фінансово-правова література як джерело до вивчення проблем фінансової політики уряду Російської імперії кінця ХѴІІІ-початку ХХ ст. [Електронний ресурс] // Історія науки і біографістика. – 2010. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejoumals/INB/2010- 2/10_orlyk.pdf (дата звернення: 12.03.19). – Назва з екрана.

13. Орлик В. М. До питання методології досліджень проблем економічної історії Російської імперії / В. М. Орлик // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2011. – Вип. 18. – С. 59–64.

14. Орлик В. М. Єгор Канкрін і фіскальна політика Російської імперії в Правобережній Україні в другій чверті ХІХ ст. / В. М Орлик // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – 2006. – 13. – С. 97–110.

15. Орлик В. М. Селянство України в фіскальній політиці імперій Романових і Габсбургів / В. М. Орлик // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2007. – Вип. 13. – С. 83–86.

16. Орлик М. В. Зародження банківської кредитної системи в Російській імперії у другій половині XVIII – на початку ХІХ ст. / М. В. Орлик // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. – 2018. – № 34. – С. 75–82.

17. Пустовійт І. М. Козелець в 60-х pp. XVIII в. (за Рум’янцівським Описом) / І. Пустовійт // Записки історично-філологічного відділу. 1925. – № 6. – С. 113–150.

18. Пушкин А. С. Собрание сочинений : в 10 т. / А. С. Пушкин. – Москва : ГИХЛ, 1959. – Т. 2. – 799 с.

19. Свод законов гражданських // Свод Законов Российской Империи : в 15 т.]. – Санкт-Петербург : Изд-во Канцелярия Его Импер. величества, 1858. – Т. Х. – 754 c.

20. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу добробуту націй / Адам Сміт. – Київ : Port-Royl, 2001. – 596 с.

21. Туган-Барановский М. И. Мелкобуржуазные кредитные общества / М. И. Туган-Барановский // Вестник кооперации. – 1915. – Кн. 6. – С. 4 1–45.

22. Центральний Державний Історичний Архів України у м. Києві. – Ф. 44 2. – Оп. 543. – Спр. 332. – 85 арк.

23. Центральний Державний Історичний Архів України у м. Києві. – Ф. 44 2. – Оп. 622. – Спр. 502. – 87 арк.

24. Центральний Державний Історичний Архів України у м. Києві. – Ф. 1252. – Оп. 1. – Спр. 163. – 69 арк.

25. Центральний Державний Історичний Архів України у м. Києві. – Ф. 44 2. – Оп. 691. – Спр. 4 7. – 16 арк.

26. Центральний Державний Історичний Архів України у м. Києві. – Ф. 44 2. – Оп. 525. – Спр. 4 8. – 46 арк.

27. Центральний Державний Історичний Архів України у м. Києві. – Ф. 44 2. – Оп. 835. – Спр. 85. – 86 арк.

28. Чулков М. Д. Историческое описание Российской коммерции при всех портах и границах / М. Д. Чулков. – Москва : Универ. тип., 1785. – Т. IV. – Книга III. – 549 с.

Опубліковано: 2019-11-12


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.