РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Ю. А. Заїка

Анотація


Мета статті полягає в аналізі сутності регулювання сфери вищої освіти як
необхідної умови розвитку цієї сфери вищої освіти в Україні та уточненні механізму держав-
ного управління сфери освіти як системи інститутів.
Методика дослідження. Вирішення поставленого у статті завдання здійснено за допо-
могою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, сис-
тематизації та узагальнення, діалектичного підходу та логічного аналізу. Результати.
Аналіз сутності поняття «регулювання» дозволив зробити висновок: принципової різниці між
визначеннями цього поняття немає, усі визначення акцентують увагу на тому, що правове
регулювання – це процес впливу на відносини за допомогою правових заходів. Визначено, що
обовʼязковою умовою успішної реалізації державної політики є забезпечення випереджально-
го розвитку сфери освіти, головною ознакою якого є інноваційність. Дослідження сутності
інноваційного розвитку дозволило визначити, що інноваційний розвиток освіти – це процес
змін в освіті, які відбуваються за рахунок інновацій і дозволяють їй пристосовуватися до змін
у навколишньому середовищі. Уточнена сутність механізму державного управління сфери
освіти як системи інститутів, методів та інструментів управління, спрямованих на розви-
ток інноваційної діяльності, забезпечує зростання конкурентоспроможності освітніх послуг.
Практична значущість результатів дослідження. Дослідження регулювання ринку освіт-
ніх послуг дозволило сформувати проблеми й можливі напрями розвитку.
Ключові слова: регулювання, сфера освіти, вища освіта, інноваційний розвиток, механізм
державного управління.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.