НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

І. М. Труніна

Анотація


Мета статті полягає у визначенні шляхів удосконалення організації обліку не-
матеріальних активів, які нині набувають усе більшої значимості в розвитку підприємства,
оскільки втілюють в собі таку складну групу активів, як інтелектуальні активи підприєм-
ства. Переваги та необхідність використання нематеріальних активів у діяльності підпри-
ємства, визначені у статті, формують основу системного розуміння значимості немате-
ріальних активів. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здій-
снено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та
синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Фінансова
звітність українських підприємств свідчить, що питання визнання нематеріальних активів
та їх відображення в обліку знаходяться на етапі активної науково-методичної розробки. У
статті ідентифіковано ключові проблеми обліку нематеріальних активів і визначено основні
шляхи їх вирішення. Практична значущість результатів дослідження. У статті запропо-
новано внести зміни до рахунку 12 «Нематеріальні активи» та представлено його вдоскона-
лену форму. Основні наукові положення статті можна використовувати в обліково-аналітич-
ній діяльності промислових підприємств.
Ключові слова: нематеріальні активи, облік, план рахунків, оцінка, ідентифікація.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.