ЕВОЛЮЦІЯ ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА З РОЗВИТКОМ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗАСАД

Т. О. Білик, О. А. Білик

Анотація


Мета статті полягає в узгодженні наукових підходів щодо сутності й функ-
цій капіталу підприємства, подолання окремих методологічних розбіжностей. Методика
дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких за-
гальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та
узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Представлене дослідження охоплює коло
проблем навколо економічної сутності капіталу підприємства у світлі останніх досягнень з
економічної теорії. Зокрема, на основі логічного аналізу наукових позицій фахівців з економіч-
ної теорії й фінансового менеджменту, а також надбань інституціональної й неоінституціо-
нальної наукових течій автори мають за мету синтезувати власне визначення економічної
сутності капіталу підприємства. Практична значущість результатів дослідження. У
статті наголошено на протиріччі між фінансовим (фіктивним) і матеріальним капіталом.
Перший характеризує капітал фінансових установ, інший – фінансові ресурси підприємства.
Також із цими двома видами капіталу тісно повʼязані поняття споживчої й мінової вартості
фінансових ресурсів. Оскільки інші фахівці не наводять їх визначення, у статті запропонова-
но відповідну інтерпретацію. Крім того, обґрунтовано необовʼязковість умови забезпечення
прибутку капіталом підприємства, адже перманентно збиткові субʼєкти не є автоматично
позбавленими від усіх наявних фінансових ресурсів. Результати представленого дослідження
обумовлять коректне використання відповідної методологічної бази в подальшому у фахових
дослідженнях.
Ключові слова: капітал підприємства, споживча вартість, мінова вартість, фінансовий
капітал, матеріальний капітал, інституціоналізм, неоінституціоналізм.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.