ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ В УКРАЇНІ

Г. С. Лопушняк, Є. О. Іваненко

Анотація


В умовах нестабільної фінансово-політичної ситуації, обмеженого державного
фінансування, сфера охорони здоровʼя в Україні характеризується неспроможністю надавати
якісну й доступну медичну допомогу населенню, тому потребує реформування. Незважаючи
на велику кількість наукових розробок у досліджуваній сфері, усе ще має місце недостатня
розробленість її теоретичних та організаційних аспектів. Водночас від чіткого й науково
обґрунтованого осмислення сутності того чи того поняття на теоретичному рівні, визна-
чення принципів та особливостей відповідного процесу й залежить будь-яка сфера наукових
досліджень та ефективність проведених заходів у цій сфері. Метою статті є аналіз тео-
ретичних засад державного регулювання охорони здоровʼя і розробка пропозицій щодо їх удо-
сконалення. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за
допомогою таких методів: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. Результа-
ти. Обґрунтовано необхідність державного регулювання охорони здоровʼя і виділено його
особливості, завдання та принципи. Акцентовано увагу на правовому регулюванні охорони
здоровʼя та його проблемах. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення державного регулю-
вання охорони здоровʼя на основі запропонованих концептуальних підходів. Практична значу-
щість результатів дослідження. У результаті дослідження обґрунтовано відмінність по-
нять «державне управління» і «державне регулювання»; доведено необхідність дотримання
принципів державного регулювання охорони здоровʼя та виявлено певні суперечності окремих
положень чинного законодавства. У результаті аналізу нормативно-правової бази як осно-
вного інструменту державного регулювання виділено основні завдання зазначеного процесу.
Ключові слова: державне регулювання, державне управління, охорона здоровʼя.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.