МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ

К. Г. Сердюков

Анотація


Мета статті полягає в обґрунтуванні й розвитку наукових положень та під-
ходів щодо моделювання розподілу корпоративного контролю в господарському товаристві.
Об’єкт дослідження – процес формування та розподілу корпоративного контролю в госпо-
дарському товаристві. Предмет дослідження – організаційно-економічне забезпечення корпо-
ративних відносин у господарському товаристві, пов’язаних із реалізацією корпоративного
контролю. Методика дослідження. Методичну основу дослідження в роботі становлять
такі наукові методи та прийоми: аналіз та синтез, теорія ігор, формалізація. Результати
дослідження полягають у розвитку теоретичного обґрунтування сутності корпоративного
контролю як сукупності форм і способів представництва інтересів учасників корпоративних
відносин у сфері прийняття управлінських рішень щодо формування та розподілу резуль-
татів діяльності господарського товариства. Реалізація розроблених теоретичних підходів
дозволила обґрунтувати послідовність моделювання розподілу корпоративного контролю в
господарському товаристві. Практична значущість отриманих результатів досліджен-
ня пов’язана з розширенням можливостей науково обґрунтованого визначення передумов ви-
никнення корпоративних конфліктів у господарських товариствах, а також установленням
шляхів і розробкою заходів щодо запобігання загостренню протиріч між учасниками корпора-
тивних відносин.
Ключові слова: господарське товариство, корпоративний контроль, корпорація, інтереси,
корпоративні відносини, корпоративне управління.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.