ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ РЕНТИ СУБʼЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

І. В. Замула, Т. С. Осадча

Анотація


Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефектив-
ність господарювання підприємства та стають найважливішими для оцінки його виробничої
й фінансової діяльності. Питання методики аналізу ренти до сьогодні не досліджувалися. Це
пов’язано з відсутністю інформаційних джерел для аналізу, що обумовлено тим, що рента не
виділялася як окремий об’єкт бухгалтерського обліку. Метою дослідження є розвиток мето-
дології та розробка організаційно-методичних положень аналізу ренти субʼєкта господарю-
вання як основи управління його доходами. Методика дослідження. У ході дослідження було
використано такі загальнонаукові та спеціальні методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція,
абстрагування, моделювання, системний підхід, графічний. Результати. У результаті до-
слідження отримано методики аналізу впливу факторів на рентабельність ренти й коефі-
цієнт ефективності ренти підприємства. Установлено послідовність впливу факторів на
зазначені показники, а, відповідно, і черговості зміни під час розрахунків впливу факторів на
результативний показник ланцюговим способом. Із застосування прийому розширення фак-
торних систем до показників «рентабельність ренти» та «коефіцієнт ефективності рен-
ти» встановлено перелік факторів впливу на них і черговість їх зміни у факторній моделі. За-
пропоновано методику оцінки синергетичного ефекту від взаємодії факторів впливу на вка-
зані показники. Пропозиції спрямовано на формування можливості управляти синергетичним
ефектом від взаємодії факторів із метою отримання бажаного рівня ренти за оперативного
та стратегічного управління підприємством. Практична значущість результатів дослі-
дження. Застосування запропонованих показників і методик визначення впливу факторів на
коефіцієнт ефективності ренти та рентабельність ренти дозволить впливати на розмір
і структуру ренти під час її формування. Виявлення можливого синергетичного ефекту від
взаємодії факторів є важливим аспектом в управлінні ефективністю ренти.
Ключові слова: рента, аналіз ренти, аналіз доходів, синергетичний ефект, факторний
аналіз, індексний аналіз.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.