ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОГЛИБЛЕННЯ

О. С. Колтунович

Анотація


Мета статті полягає у виявленні інституційних передумов поглиблення про-
цесів інноваційно-технологічної модернізації в умовах стагфляції. Статтю присвячено фор-
муванню стратегічних напрямів поглиблення інноваційно-технологічної модернізації окре-
мих секторів національної економіки в рамках децентралізації та поглиблення регіональної
економічної інтеграції. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань
здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналі-
зу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Роз-
роблено механізми інноваційно-технологічної модернізації в рамках формування національної
та регіональної інноваційно-інвестиційної політики, що дозволить сформувати інституційні
засади ефективної державної інноваційної політики. Практична значущість результатів
дослідження. У статті обґрунтовано, що впровадження механізмів державного регулювання
інноваційної та інвестиційної діяльності сприятиме активізації процесів інноваційно-техно-
логічної модернізації в умовах поглиблення інтеграційних процесів і регіональної економічної
інтеграції.
Ключові слова: інноваційно-технологічний розвиток, модернізація, інституційне забез-
печення, національна економіка.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.