ВІДКРИТІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ

Н. Г. Базавлук, Н. В. Довбня

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні сучасного ступеня залучення України в
міжнародний поділ праці. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань
здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу
та синтезу, систематизації, узагальнення та порівняння, розрахунково-аналітичного мето-
ду. Результати. У статті досліджено ступінь залучення України в систему міжнародного
поділу праці; забезпечено її порівняння зі ступенем участі в міжнародному поділі праці провід-
них країн світу та країн із перехідною економікою; розглянуто сучасний стан і перспективи
подальшої інтеграції нашої держави у світове господарство. Практична значущість ре-
зультатів дослідження. Економічний аналіз показників ступеня залучення провідних країн
світу в міжнародний поділ праці довів, що оптимальним є рівень частки експорту у ВВП кра-
їни в межах 30-35 %. У статті обґрунтовано, що українська економіка, виходячи з показників
залучення країни в міжнародний поділ праці та рейтингу Міжнародної торгової палати, є по-
мірно (середньо) відкритою.
Ключові слова: міжнародний поділ праці, глобалізація, зовнішня торгівля, зовнішньотор-
говельна відкритість національної економіки.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.