ГЕНЕЗИС КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ

В. О. ВІТЮНІН / V. Vityunin

Анотація


Мета статті – дослідити генезис компетентнісного підходу в управлінні, що дозволить забезпечувати ефективність управлінської діяльності в сучасних умовах. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. Результати. У статті узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності компетенцій і компетентностей у різні періоди досліджень. Практична значущість результатів дослідження. Запропоновано розглядати генезис компетентнісного підходу залежно від розвитку світової економіки та еволюції наукової думки.

Ключові слова: компетенція, компетентність, управління, компетенції в управлінні, компетентнісний підхід в управлінні.

ПОСИЛАННЯ

1. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентносного подхода в образовании / И. А. Зимняя. – Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с.

2. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса / Н. Хомский ; пер. с англ. под ред. и с предисл. В. А. Звегинцева. – Москва : МГУ, 1972. – 227 с.

3. Макклелланд Д. Мотивация человека : пер. с англ. / Д. Макклелланд. – СанктПетербург : Пирет, 2007. – 672 с.

4. Макклелланд Д. Концепция компетенций [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dps.smrtlc.ru/Disc/Competence.htm (дата звернення: 15.06.2018). – Назва з екрана.

5. Спенсер С. Компетенции в работе: модели высокой производительности / С. Спенсер, Л. Спенсер. – Москва : ГИППО, 2005. – С. 8–13.

6. Бояцис Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы : пер. с англ. / Р. Бояцис. – Москва : ГИППО, 2008. – 352 с.

7. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие, реализация : пер. с англ. / Дж. Равен. – Москва : «Когито-Центр», 2002. – 396 с.

8. Вудраф Ч. Центры развития и оценки : пер. с. англ. / Ч. Вудраф. – Москва : ГИППО, 2005. – 384 с.

9. Прахалад К. Стержневые компетенции корпорации : пер. с англ. / К. Прахалад, Г. Хемел // Стратегический процесс ; под. ред. Г. Минцберга, Дж. Б. Куинна, С. Гоглана. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 567 с.

10. Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and ResearchProgram – OECD [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/education/ skillsbeyondschool/41529556.pdf (дата звернення: 15.06.2018). – Назва з екрана.

11. Чайка Г. Л. Компетенції в управлінні : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2015. – 167 с.

Опубліковано: 2019-11-13


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.