УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Н. В. Кузьминчук / N. Kuzmynchuk, Т. М. Куценко / T. Kutsenko, О. Ю. Терованесова / O. Terovanesova

Анотація


Мета статті полягає у визначенні складових теоретико-методичного інструментарію здійснення процесу управління асортиментом підприємства в контексті реалізації маркетингової товарної політики. Статтю присвячено дослідженню процесу управління асортиментом підприємства як основного напряму маркетингової товарної політики, що дозволяє оптимально використовувати виробничі можливості підприємства та забезпечує досягнення бажаного рівня прибутку. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загально-наукових спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. Результати. Визначено складові теоретико-методичного інструментарію здійснення процесу управління асортиментом підприємства в контексті реалізації маркетингової товарної політики. Управління асортиментом підприємства на основі запропонованого інструментарію спрямовано на реалізацію визначених завдань на основі обраних методів формування асортименту в напрямку його оптимізації. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що впровадження запропонованого теоретико-методичного інструментарію здійснення процесу управління асортиментом підприємства в контексті реалізації маркетингової товарної політики сприятиме оптимізації асортименту відповідно до цілей і можливостей підприємства. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці підприємств промислового сектору економіки.

Ключові слова: асортимент, управління, асортиментна політика, методи формування асортименту, управління асортиментом підприємства.

ПОСИЛАННЯ

1. Гaврилишин Б. Д. Економічна енциклопедія / Б. Д. Гaврилишин. – Київ : Видавничий центр «Aкaдемія», 2002. – 358 с.

2. Друкер П. Ф. Прaктикa менеджментa : пер. с aнгл. / Питер Ф. Друкер. – Мoсквa : Издaтельствo «Мaнн, Ивaнoв и Фербер», 2015. – 332 с.

3. Кузьмін O. Є. Oснoви менеджменту / O. Є. Кузьмін, O. Г. Мельник. – Київ : Aкaдемвидaння, 2003. – 414 с.

4. Лaвриненкo В. Н. Психoлoгия и этикa делoвoгo oбщения / В. Н. Лaвриненкo, В. Ю. Дoрoшенкo, Л. И. Зoтoвa. – Мoсквa : ЮНИТИ, 2007. – 279 с.

5. Мескoн М. Х. Oснoвы менеджмента : пер. с aнгл. / М. Х. Мескoн, М. Aльфред, Ф. Хедoури. – Мoсквa: Делo, 2007. – 720 с.

6. Хеддервик К. Финансовый и экономический анализ деятельности предприятий / К. Хеддервик. – Мoсквa : Финaнсы и стaтистикa, 2006. – 192 с.

7. Шaтун В. Т. Oснoви менеджменту : нaвч. посіб. / В. Т. Шaтун. – Микoлaїв : Вид-вo МДГУ ім. Петрa Мoгили, 2006. – 535 с.

8. Берман Б. Розничная торговля: стратегический подход : пер. с англ. / Б. Берман, Дж. Эванс. – Москва : Делo, 2003. – 1183 с.

9. Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку : монографія / С. В. Близнюк. – Київ : Політехніка, 2003. – 384 с.

10. Гаркавенко С. С. Маркетинг / С. С. Гаркавенко. – Київ : Лібра, 2004. – 712 с.

11. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. Классический учебник / Ф. Котлер. – Москва : Вильямс, 2008. – 641 c.

12. Ілляшенко С. М. Маркетингова товарна політика : підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 234 с.

13. Діденко Є. О. Управління асортиментною політикою підприємства [Електронний ресурс] / Є. О. Діденко, Д. С. Савельєв // Ефективна економіка. –2015. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=3910 (дата звернення: 10.03.2019). – Назва з екрана.

14. Абрамович І. А. Товарний асортимент підприємства: сутність та умови формування [Електронний ресурс] / І. А. Абрамович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – № 17. – Режим доступу: http://www.visnyk-conom.uzhnu.uz.ua/ archive/12_1_2017ua/3.pdf (дата звернення: 05.03.2019). – Назва з екрана.

15. Глєєва М. Г. Класифікація методів формування оптимального товарного портфеля компанії [Електронний ресурс] / М. Г. Глєєва, О. В. Зозульов. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2008_16.pdf (дата звернення: 01.03.2019). – Назва з екрана.

16. Данілова Л. Л. Оптимізація асортиментної політики вітчизняних торговельних підприємств / Л. Л. Данілова // Вісник ДонДУЕТ. – 2001. – № 4 (21). – С. 192–196.

17. Planning Product Life Cycles. What is a product life cycle and what is the process behind it? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://channels.theinnovationenterprise.com/ articles/planning-product-life-cycles (дата звернення: 12.03.2019). – Назва з екрана.

18. Importance of labelling in marketing [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www. packaging-labelling.com/articles/importanceoflabelling-in-marketing (дата звернення: 20.03.2019). – Назва з екрана.

19. Anwar A. Impact of brand image, trust and affecton consumer brand extensionattitude: the media tingrole of brandloyalty / A. Anwar, A. Gulzar, F. Sohail, S. Akram // International Journal of Economics and Management Sciences. – 2011. – №. 5. – pp. 73–79.

Опубліковано: 2019-11-13


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.