ПОБУДОВА АЛГОРИТМУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СПРИЯТЛИВОСТІ БАНКІВ ДО КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Н. С. ПЕДЧЕНКО / N. Pedchenko, В. Ю. СТРІЛЕЦЬ / V. Strilets

Анотація


Метою статті є визначення алгоритму відбору потенційного банку-кредитора суб’єкта малого бізнесу на основі побудови рейтингової моделі сприятливості до кредитного забезпечення малого бізнесу. Методика дослідження. У роботі проведено рейтингування банківських установ за критеріальними ознаками сприятливості до кредитного забезпечення малого бізнесу на основі оптимальних s граничних меж нормативів НБУ, результатів
експертного опитування громадських організацій та розрахунку діапазонів присвоєння балів
методом середньоарифметичних зважених значень індикаторів. Результати. Запропонований алгоритм ідентифікації сприятливості банків до кредитного забезпечення малого бізнесу базується на проведенні трьох основних етапів (ідентифікація переліку критеріїв оцінки
сприятливості банків, визначення загального рейтингового заліку банку, ранжування банків
за критерієм сприятливості кредитування малого бізнесу) та дозволяє провести градацію
діючих банків із переважною часткою на фінансовому ринку відповідно до рівня сприятливості
до кредитного забезпечення. Результати градації лягли в основу класифікації банків на групи
за високим, середнім та низьким рівнями сприятливості. Практична значущість результатів дослідження. Результати рейтингування показують, що більшість досліджуваних
банків (40 %) мають високий рівень сприятливості до кредитного забезпечення малого бізнесу, відповідні вигідні умови надання кредиту, спеціальні програми та режими лояльності до
малого підприємництва. Проте вагома частка банків із низьким рівнем сприятливості (26 %)
свідчить про існування проблем у системі «СМП-банк» через ризиковість  малоефективність такої взаємодії.
Ключові слова: розвиток малого бізнесу, кредитне забезпечення, рейтингування, градація банків.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.