ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Т. П. Яхно / T. Yakhno

Анотація


Мета статті полягає в уточненні сутності поняття «розвиток», узагаль-
ненні результатів досліджень науковців щодо існуючих типів, видів і форм розвитку, з метою
визначення змісту соціально-економічного розвитку національної економіки й формування
концептуального підґрунтя для подальшого проведення об’єднаного дослідження соціально-
економічного розвитку національної економіки та споживчого ринку України. Методика до-
слідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загаль-
нонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та уза-
гальнення, діалектичного підходу. Результати. Узагальнено погляди науковців на сутність
категорії «розвиток», на існуючі типи, форми й види розвитку, дано авторське визначення
сутності соціально-економічного розвитку національної економіки. Практична значущість
результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що соціально-економічний розвиток на-
ціональної економіки як складної системи можна трактувати як незворотні, спрямовані й
закономірні зміни в національній економіці внаслідок реалізації властивих їй механізмів самоор-
ганізації та здатності до перетворення за умови збереження відносної стійкості, джерелом
і рушійною силою яких є розвиток соціально-економічного потенціалу національної економіки,
що в кінцевому результаті забезпечує трансформацію відносин між економічними суб’єктами
й соціальними групами населення і сприяє зміцненню соціально-політичної стабільності у
країні, підвищенню рівня якості життя населення, зростанню ефективності всіх сфер діяль-
ності національної економіки. Основні наукові положення статті можна використовувати у
практиці формування моделі соціально-економічного розвитку національної економіки Украї-
ни та для проведення об’єднаного дослідження соціально-економічного розвитку національної
економіки та споживчого ринку України.
Ключові слова: національна економіка, розвиток, модель, соціально-економічний розви-
ток, система.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.