ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЇЇ ВИМІРЮВАННЯ

О. О. Трут / O. Trut, І. П. Миколайчук / I. Mikolaychuk

Анотація


Метою статті є обґрунтування науково-методологічних підходів до вимірю-
вання ефективності роздрібних торговельних підприємств у сучасних ринкових умовах наці-
ональної економіки. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здій-
снено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та
синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. У статті
обґрунтовано категорію «ефективність» як критерій вимірювання результативності орга-
нізації. Визначено сутність ефективності операційної діяльності роздрібного торговельного
підприємства. Розкрито методологічні засади формування системи вимірювання ефектив-
ності. Досліджено методологічні підходи до вимірювання ефективності операційної діяль-
ності роздрібного торговельного підприємства. З’ясовано особливості системи вимірюван-
ня результативності та ефективності організацій в інформаційну епоху. Практична зна-
чущість результатів дослідження. Доведено, що впровадження запропонованих заходів
сприятиме підвищенню ефективності операційної діяльності торговельного підприємства.
Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці підприємств торгівлі.
Ключові слова: вимірювання, витрати, ефективність, методологічний підхід, операційна
діяльність, результати, результативність, роздрібне торговельне підприємство.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.