МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА

Я. О. Полякова / Ya. Poliakova, С. О. Юдін / S. Yudin

Анотація


Метою статті є вдосконалення методики формування дистриб’юторської
мережі підприємства. Збутова діяльність підприємства є достатньо актуальним напрямом
дослідження в діяльності сучасних підприємств. Поступовий розвиток підприємства акту-
алізує питання відповідної трансформації системи збуту до потреб ринку з метою форму-
вання конкурентних переваг і досягнення позиції лідера. Незважаючи на широке висвітлення
проблем збутової діяльності підприємства, невирішеним залишається питання методично-
го забезпечення та структуризації основних етапів формування дистрибутивної системи.
Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою
таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, узагальнення
та систематизації, порівняння, наукової абстракції. Результати. У результаті проведеного
дослідження вдосконалено методику формування ефективної дистриб’юторської мережі під-
приємства за рахунок включення етапу вибору дистриб’ютора на основі проведення аудиту
маркетингової, фінансової, торговельної діяльності партнера. Авторами дослідження визна-
чено структурну складову кожного етапу методики з позиції кількісних та якісних показни-
ків. Практична значущість результатів дослідження. Запропонована в результаті дослі-
дження методика дозволяє визначити комплексну стратегію просування товару, зберегти
контроль над основними процесами формування дистриб’юторської мережі та максимізува-
ти результативні показники діяльності підприємства.
Ключові слова: дистриб’юторська мережа, збутова діяльність, посередники, аудит,
дистриб’ютор.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.