Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

          

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи було створено в 2018 році шляхом реорганізації кафедри товарознавства продовольчих товарів, кафедри товарознавства непродовольчих товарів, кафедри експертизи та митної справи і кафедри хімії.

Кафедру очолює професор, доктор сільськогосподарських наук Бірта Габріелла Олександрівна, авторитетний науковець та досвідчений викладач, який вкладає багато зусиль у розвиток та впровадження нових напрямів роботи кафедри. Бірта Г.О. займається питаннями вивчення м’ясних генотипів свиней, яких розводять на Україні, методами їх створення, сучасними методами оцінки тварин, питаннями чистопородного розведення, схрещування, гібридизації, гематологічними і гістологічними дослідженнями в галузі свинарства, товарознавчою характеристикою м’яса свинини. У 2010 р. Г.О. Бірта захистила докторську дисертаційну роботу на тему «Формування м’ясо-сальної продуктивності різних генотипів свиней залежно від паратипових факторів».

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи є випусковою із спеціальностей 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітні програми «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Експертиза та митна справа», «Митна справа в міжнародній торгівлі», «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі») і 162 Біотехнології та біоінженерія (освітня програма «Біотехнологія»).

На кафедрі працюють доктор сільськогосподарських наук, професор Г. О. Бірта; кандидати наук, доценти Ю. Г. Бургу, А. С. Ткаченко,  Л. В. Флока, О. О. Горячова, Н. О. Офіленко, В.О. Назаренко, О. В. Кириченко; старші викладачі З. Я. Котова, Н. В. Гнітій, З. П. Рачинська; завідуюча лабораторіями С. А. Нагорна.

Основна мета кафедри полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців – товарознавців-комерсантів, експертів, біотехнологів та фахівців у митній справ. Викладачі кафедри регулярно видають навчальні посібники, наукові статті, розробляють та оновлюють методичні розробки з навчальних дисциплін кафедри.

Кафедра у своїй діяльності керується Місією Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ) – «Разом – до вершин професійної досконалості й життєвого успіху кожного» – забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників в процесі їх спільної інноваційної, організаційної, наукової та освітньої діяльності; підготовка визнаних в Україні та за її межами фахівців нового покоління – лідерів у сфері економіки, підприємництва, менеджменту, обслуговування, харчових та інформаційних технологій». 

Інтегрування кафедри у європейський та світовий освітній простір здійснюється шляхом:

Концепція кафедри

Концепція діяльності кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи базується на Конституції України, законах України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті.

Основним завданням кафедри є забезпечення підготовки майбутніх фахівців ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та ступеня бакалавра спеціальності 162 Біотехнологія та біоінженерія. Кафедра також здійснює підготовку студентів освітніх програм «Підприємництво, торгівля та логістика», «Харчові технології та інженерія», «Ресторанні технології».

Це завдання може бути реалізовано кафедрою у процесі освітньої діяльності наступними заходами.

  1. Формування особистості професіонала-фахівця, який усвідомлює свою належність до історичних традицій і сучасних проявів української культури, чітко орієнтується в реаліях і перспективах всесвітньої соціокультурної динаміки та підготовлений до життя та праці в умовах глобалізації світу.
  2. Забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до державних стандартів за інноваційними інформаційними технологіями, які можуть вирішувати проблеми в галузі біотехнології, товарознавства, експертизи та митної справи.
  3. Активізація використання в освітньому процесі сучасних досягнень науки і техніки, інформаційних технологій та програмного забезпечення, новітньої навчальної та науково-методичної літератури.
  4. Розроблення та удосконалення якості навчально-методичної літератури, підготовленої науково-педагогічними працівниками кафедри, на основі взаємозв’язку з викладачами та відповідними підрозділами ПУЕТ з урахуванням міжпредметних зв’язків.
  5. Поліпшення якості навчання товарознавчих дисциплін, стимулюючи самостійну роботу студентів, з урахуванням запровадження новітніх технологій, інтерактивних форм і методів навчання.
  6. Стимулювання діяльності наукових студентських гуртків «Світ товарознавства», «Експерт», «Біотехнолог», хімічних гуртків «Радикал» та «Органічне землеробство».
  7. Участь кафедри у виконанні загальноукраїнських та міжнародних наукових, науково-технічних і навчальних програм та проектів на основі підписаних університетом відповідних договорів про науково-технічне співробітництво.
  8. Проведення спільних досліджень з кафедрами ЗВО регіону з метою визначення якості харчових продуктів та нехарчової продукції.
  9. Розробка планів спільних досліджень і програм з випусковими кафедрами ПУЕТ для отримання міжнародних та вітчизняних грантів.