Науково-дослідна робота

          

Наукові дослідження на кафедрі товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи формуються виходячи із сучасних проблем розвитку ринкової системи України та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку товарів продовольчого та непродовольчого асортименту, розвитку біотехнології та біотехнологічних досліджень, новітні технології у митній справі, на впровадження результатів досліджень в навчальний процес і практичну діяльність підприємств.


зав.кафедрою ТБЕМС доктор сільськогосподарських наук, професор  Бірта Г.О.


кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ТБЕМС Бургу Ю.Г.

Тематика наукових досліджень охоплює актуальні питання функціонування товарознавчо-комерційного механізму на рівні підприємств різних форм власності. Вибір напрямків наукових досліджень у роботі зі студентами обумовлений також необхідністю підготовки фахівців підприємств різних форм власності, опануванням теоретичного та практичного матеріалу з дисциплін, що охоплені навчальним планом.

Так науково-дослідна робота на кафедрі товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи проводиться за наступними темами:

Тема 1. Товарознавча характеристика продуктів забою свиней в західних регіонах України

Тема 2. Товарознавчо-технологічні аспекти виробництва, експертизи і конкурентоспроможності продовольчої продукції

Тема 3. Удосконалення споживних властивостей готової продукції при переробці рослинної сировини вирощеної в Полтавській області

Тема 4. Вивчення особливостей м’ясних якостей свиней червоно-білопоясої породи залежно від забійної маси

Тема 5. Особливості росту, розвитку і  господарської цінності свиней різного напрямку продуктивності

Тема 6. М'ясо-сальні якості та окремі господарсько-біологічні особливості свиней різних генотипів

Тема 7. Вплив генотипових факторів на рівень відгодівельних і м'ясо-сальних якостей свиней різних порід

Тема 8. Аспекти розвитку галузі свинарства на сучасному етапі. Товарознавча характеристика продукції свинарства

Кафедра веде активну наукову роботу у співпраці з організаціями та науковими установами України так і інших держав.

Участь викладачів у конференціях:

СУЧАСНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТОВАРОЗНАВСТВО: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ОСВІТА

Доповіді:

Матеріали регіональної науково-практичної Інернет-конференції «ТОВАРОЗНАВСТВО: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Доповіді:

Современная торговля: теория, практика, перспективы развития:
Материалы Третьей международной инновационной научно-практической
конференции [Электронный ресурс]. – М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2013 — 461 с.

Доповіді:

Якість вищої освіти:чинники формування конкурентоспроможності випускників:матеріали ХХХІХ Міжн. науково-практ. конференції. (м.Полтава, 23-24 січня 2014р) : у 2 ч.-Полтава:ПУЕТ, 2014.-Ч 2.-331 с.

Доповіді:

Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів:матеріали І міжнародної науково-практ.інтернет-конференції, (м.Полтава, 18-20 березня 2014 р.) м.Полтава-ПУЕТ, 2014.-268 с.

Доповіді:

Якість вищої освіти:методологічні та методичні підходи щодо впровадження дистанційних технологій начання матеріали ХХХVІІІ Міжн.науково-практ.конференції. (м.Полтава, 23-24 січня 2013р) : у 2 ч.-Полтава: ПУЕТ, 2013.-Ч 2.-286 с.

Доповіді:

Збірник наукових праць Подільского державного аграрнотехнічного університету/Подільскький державний аграрний університет;за редакцією М.І. Бахмата.-Камянець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013.- 328 с.-(серія Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва; випуск 21)

Доповідь:


Формування конкурентоспроможності економіки:теоретичні, методичні та практичні засади: матеріали ІІ міжнар. наук. практ. інтернет-конф. 21-22 березня 2013р.-Тернополь: Крок, 2013.-303 с.

Доповідь:


Інноваційний шлях розвтку суспільства:проблеми, досягнення та перспективи: зб. наук. праць міжнар. наук.-прак. інтернет конф. 30-31 р., ПДАТУ, м.Камянець-Подільский .-Тернополь: Крок, 2013.-310 с.

Доповідь:


Зоотехнічна наука:історія, проблеми, перспективи:матеріали з ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 травня 2013/ Подільський державний аграрно-технічний університет; за редакц. проф. Повознікова.- Камянець-Подольский. 2013 -372с.

Доповідь:


Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. 16-17 травн. 2013 р. Тернополь: Крок, 2013.-401 с.

Доповідь:


Теоретические и прикладные аспекты химической науки, товарной экспертизы и образования: материалы Международной научно-практической конференции, 25-26 апреля 2013 г. Чебоксары, 2013.-320 с.

Доповідь:


Вісник полтавської державної аграрної академії. Науково-виробничий фаховий журнал, 2013 №1

Доповідь:


Кафедра бере участь у заходах, присвячених Всесвітньому тижню якості, Дні відкритих дверей тощо.

Наукові зв’язки з іншими ВНЗ

Науковці кафедри приймають безпосередню участь у наукових конференціях ПУЕТ та поза його межами (м. Київ, м. Харків, м. Львів, м. Донецьк).

Викладачі кафедри систематично проходять стажування на підприємствах і організаціях м. Полтави, в провідних вітчизняних ВНЗ та.

Наукові зв’язки з ВНЗ. Кафедра підтримує тісні творчі та наукові зв’язки з аналогічними кафедрами вищих навчальних закладів України та зарубіжжя: Київським національним торговельно-економічним університетом, Харківським державним університетом харчування та торгівлі, Донецьким державним університетом економіки і торгівлі, Київським національним університетом, та Бєлгородським університетами споживчої кооперації Російської Федерації.

Кафедрою організовані два профільних класи з учнями 10-х та 11-х класів спеціалізованої школи № 5 і школи №36 за напрямом "Торгівля".

За 2013-2018 рр. науково-дослідна робота кафедри товарознавства непродовольчих товарів була спрямована на розширення науково-технічних зв’язків з академічними та галузевими інститутами України, підприємствами та організаціями різних форм власності, вузами України та інших країн; на виконання науково-дослідних робіт в рамках цільових державних програм, виконання науково-дослідних та дослідно-технологічних робіт на замовлення підприємств та організацій, участі у симпозіумах, конференціях (в тому числі і міжнародних), семінарах, круглих столах, публікації наукових праць, участі у конкурсах.

Науково-педагогічні працівники кафедри товарознавства непродовольчих товарів у 2013-2018 рр. взяли участь у виконанні трьох держбюджетних тем керівником яких є проф., д.т.н. Кожушко Г.М.  Відповідно до Державної цільової науково-технічної програми «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі» у співпраці з Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України було виконано тему «Розроблення національних стандартів на енергозберігаючі світлодіодні джерела світла та освітлювальні системи на їх основі» (договір № 115/13-13, № державної реєстрації 0113U003606). Відповідно до Планів національної стандартизації України на 2015 та 2017 рр. було виконано теми «Розроблення 319 проектів національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими» (договір № 2375-8 від 21.12.15 р.) та «Розроблення та прийняття методом перекладу 441 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими (Стандарт НС-3)» (№№ державної реєстрації 0117U007167, 0117U007168, 0117U007169, 0117U007170, 0117U007171). Ці роботи виконувалися на замовлення Національного органу зі стандартизації ДП «УкрНДНЦ» за договорами № 2380-125 від 03.07.17, № 2380-126 від 03.07.17, № 2380-127 від 03.07.17, № 2380-130 від 03.07.17, № 2380-131 від 03.07.17.

Науково-педагогічними працівниками кафедри товарознавства непродовольчих товарів виконувалися також науково-дослідні теми з номерами державної реєстрації:

Науковцями кафедри за участі студентів, які є членами творчих колективів, також було виконано 36 тем на замовлення підприємств та організацій різних форм власності. У результаті виконання цих досліджень розроблено установки бактерицидного знезараження води, повітря, опромінювачі для знезараження поверхонь, пристрої для ультрафіолетового опромінення крові та інші розробки, які впроваджені на підприємствах.  Керівник науково-дослідних робіт, доцент Семенов А.О.

Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено і видано монографії, підручники та навчальні посібники:

Викладачі кафедри Кобищан Г.Д., Басова Ю.О., Пахомова І.В. та Шурдук І.В. захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Над докторською дисертацією працює викладач Семенов А.О.

За результатами наукових досліджень протягом звітного періоду науково-педагогічними працівниками кафедри товарознавства непродовольчих товарів видано 4 монографії, 3 підручники та 2 навчальних посібники, 11 навчально-методичних посібників, 233 статті та тез доповідей, у т.ч. 16 статей опубліковано у наукових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, отримано 10 патентів, гармонізовано із міжнародними 23 національних стандарти. Результати науково-дослідних робіт, крім впровадження в економіку України, впроваджуються і в навчальний процес.

Наукові досягнення кафедри експонувалися на науково-технічних виставках: Полтавська ярмарка-2013, Х Спеціалізована виставка енергетичного обладнання і технологій «Енергія-2013». Були представлені: установка бактерицидного знезараження повітря рецеркулятивного типу, продуктивністю 800м3/год. та 100м3/год.; установка бактерицидного знезараження питної води, продуктивністю 20м3/год.; побутова установка знезараження повітря та поверхонь та ін.

На кафедрі товарознавства непродовольчих товарів діє науково-технічний центр та наукова школа «Товарознавство світлотехнічної продукції та нові напрямки світлотехнологій». Науковий керівник – д.т.н., професор Кожушко Г.М. Основними напрямками їх науково-технічної діяльності є:

Кафедра товарознавства непродовольчих товарів та науково-технічний центр виконують функцію колективного члена технічного комітету зі стандартизації ТК 137 «Лампи та відповідне обладнання». Згідно з Планом національної стандартизації України викладачі кафедри взяли участь у розробці 23 національних стандартів.

Кафедрою укладено договори про науково-технічне співробітництво із закладами освіти, організаціями та підприємствами України: Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», Харківським державним університетом харчування та торгівлі, Чернігівським національним технологічним університетом, Полтавським відділенням Академії наук технологічної кібернетики України та ін.

Кафедра підтримує тісні науково-технічні зв’язки з низкою наукових закладів зарубіжних країн, зокрема з Університетом Туріна (Італія), Центральним Нью-Мексико Регіональним Коледжем (США), Євразійським національним університетом імені Л.М. Гумільова, Карагандинським державним університетом ім. Є.А. Букетова (Казахстан) тощо. Викладачі кафедри спільно з фахівцями вищезгаданих закладів публікують спільні наукові праці, доповідають на міжнародних наукових конференціях та симпозіумах, видають монографії.

За ініціативи кафедри товарознавства непродовольчих товарів між Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Національним органом стандартизації ДП «УкрНДНЦ» було підписано меморандум про спільну наукову, науково-технічну і освітню діяльність. Метою Меморандуму є забезпечення високого рівня наукових та науково-методичних розробок, якості підготовки фахівців на рівні державних вимог шляхом ефективного використання наукового, педагогічного та навчально-методичного потенціалу Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» та Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

За 2013-2017 роки кафедрою проведено: щорічну Міжнародну науково-практичну конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» ( 26–27 лютого 2014 р.,  25–26 березня 2015 р., 22–23 березня 2016 р,  14–15 березня 2017 р., 14-15 березня 2018 р.).
З метою координації науково-дослідної роботи студентів на кафедрі працює науковий студентський гурток «Товар плюс» керівник доц. Басова Ю.О. Студенти систематично беруть участь у міжвузівських, міських та загальноуніверситетських конкурсах наукових робіт, олімпіадах фахового спрямування, виступають з доповідями на засіданнях наукових гуртків, наукових семінарах, конференціях ПУЕТ та інших вузів, публікують наукові статті та тези.

Доповіді студентів представлені у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Товарознавство та ринок споживчих товарів: реалії та перспективи», Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Голик Д., Фесак Н., Шевченко О., Сеідов А., Денисенко С. (20-21 листопада 2013р.); у Всеукраїнській студентській інтернет-конференції «Товарознавство і кваліметрія» Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Поташна Ю., Галочкіна М., Луб’янецький М. (27-28 березня 2013р.); у Міжнародній конференції «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі», Харківський державний університет харчування і торгівлі Мацюк А.М., Ільчук С. (квітень, 2013 р.); у Міжнародній конференції «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств», Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля Васьківський В., Шевченко О., Петровець А. (28 березня 2013 р.); у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність», Київ: КНТЕУ: Даценко М., Шевченко О.В. та Вовк М.О., який нагороджений Диплом ІІІ ступеню з номінації «Товарознавство непродовольчих товарів» (11-12 квітня 2013 р.), Шевченко О.В. і Слюсаренко М.О. Невкрита К., та Памбук К.Ф. (9-11 квітня 2014 р.), Бігун О.В., Невкрита К.М. (8-10 квітня 2015 р.), Бігун О.В., Лягул М.В. (20-22 квітня 2016 р.); у ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Товарознавство та ринок споживчих товарів: реалії та перспективи» (20-21 листопада 2013 р., ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського) ТКД-51м Фесак Н.С.; у Міжвузівській науковій конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Современные методы идентификации и экспертизы потребительских товаров», Сибірський університет споживчої кооперації Слюсаренко М.В. (ТКД-51м), Уманець К.Ю. (ТКД-51м) (28-29 січня 2014 р.); у V Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»,  Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля Невкрита К. (ТКД-41), Шевченко О. (ТКД-51м), Лимарь О. (ТКД-51м), Уманець К. (ТКД-51м), Обух М. (ТКД-51м) (27 березня 2014 р.); у тринадцятій науково-практичній конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства»: м. Полтава, ПУЕТ, ТКД 51 м Синьогіна А.О., Шпіка Н.С. (травень 2016 р.); у ХХХVII Міжнародній науково-практичній конференції для студентів: м. Гомель, Беларусь: Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації ТКД 51 Синьогіна А.О  (3-5 травня 2017 р.); у ІІІ Міжнародній молодіжній інтернет-конференції «Наука і молодь в ХХІ сторіччі», м. Полтава: ПУЕТ, ТКД-61м Єфіменко М. В. (1 грудня 2017 р.); у V Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів», м. Львів : ЛКА, ТКД-61 м Демидович О.А. (07 грудня 2017 р.).

Щорічно результати свої наукових досліджень студенти представляють на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з товарознавства. Студентка гр. ТКД-61м Шевченко О. В. отримала Диплом ІІІ ступеня (м. Харків, НТУ «ХПІ», 2014 р.), Дипломом ІІ ступеню нагороджена студентка гр. ТКД-61м Демидович О.А. (м. Київ, КНТЕУ, 28 березня 2018 р.). На Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Грамотою у номінації за найвищий економічний ефект від проектних пропозицій нагороджений студент гр. ТКД-61м Бородай А.Ю. (м. Одеса, ОНПУ. 29-30 березня 2018 р.).

          

З 18 по 22 травня 2018 року в м. Київ (Україна) відбулася 8th International Conference PHYSICS OF LIQUID MATTER: MODERN PROBLEMS в якій взяли участь члени кафедри товарознавства непродовольчих товарів д.х.н. Сахно Тамара Вікторівна та доцент Семенов Анатолій Олексійович.
Були представлені дві доповіді:


Зліва на право: Семенов А., Васільєв О. – д.фіз.-мат.н., проф. КНУ ім. Т. Шевченка,
Білоус О. – д.фіз-мат.н. НАУ, Плевачук Ю. – д.фіз.-мат.н, начальник НДЧ, проф. Львівського національного університету ім. І. Франка


Семенов А, Булавін Л.А. – академік НАН України, д.фіз-мат. н, проф.


Сахно Т., Короткова І. – проф. ПДАА

          

У січні – травні 2018 року колективом кафедри товарознавства непродовольчих товарів та Науково-технічного центру ПУЕТ виконано 6 науково-дослідних робіт по розробці озонаторів та УФ-установок для бактерицидного знезараження води, поверхонь,  упаковочної тари:

 1. «Розробка та виготовлення мембранного утримувача для установки знезараження»

Замовник – ТОВ «Інформаційно-виробниче об’єднання «Новасвіт». Вартість робіт за договором становить 4 680 грн. (Договір № 1-01/18 від 23.01.2018 р.).

 1.  «Розробка та виготовлення опромінювача для знезараження поверхонь без озонової дії потужністю 80 Вт»

Замовник – ПРАТ «Чумак» (м. Херсон). Вартість робіт за договором становить 7800 грн. (Договір № 2-02/18 від 19.02.2018 р.)

 1.  «Розробка та виготовлення озонатора для бактерицидного знезараження»

Дослідний зразок для озонування води в басейні.

Вартість робіт за договором становить 5 785 грн. (договір № 3-02/18 від 20.02.2018 р.)

 1. «Розробка та виготовлення УФ-установки бактерицидного знезараження води (УБЗВ-1,0)

Замовник – ТОВ «КМІТГРУП» (м. Полтава). Вартість робіт за договором становить 5800 грн. (договір № 4-04/18 від 16.04.2018 р.)

 1. «Розробка та виготовлення УФ-установки бактерицидного знезараження води (УБЗВ-1,8) в кількості 3-х шт.

Замовник – ТОВ «КМІТГРУП» (м. Полтава). Вартість робіт за договором становить 22500 грн. (договір № 5-04/18 від 16.04.2018 р.)

 1.  «Розробка та виготовлення УФ-установки бактерицидного знезараження води (УБЗВ-1,8) в кількості 3-х шт.

Замовник – ТОВ «КМІТГРУП» (м. Полтава). Вартість робіт за договором становить 22500 грн. (договір № 6-05/18 від 18.05.2018 р.)

Загальна сума виконаних робіт за січень-травень 2018 року склала 63265 грн.

          

У квітні-травні 2018 року розроблено та виготовлено 2 дослідних зразки для опромінення поверхні тари при транспортуванні харчових продуктів (молока т а інш.) та УФ-установка канального типу для знезараження води при розведенні цінних порід риб.

Установка для опромінення поверхні тари при транспортуванні харчових продуктів (молока)

УФ-установка канального типу для знезараження води при розведенні цінних порід риб.

          

З 30 січня по 2 лютого 2018 року в м. Яремча (Україна) відбулася Міжнародна науково-технічна конференція «Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми, перспективи», в якій взяли участь члени кафедри товарознавства непродовольчих товарів д.т.н. Кожушко Григорій Мефодійович та д.х.н. Сахно Тамара Вікторівна.

Були представлені три доповіді:

          

В 2017 р. наукова діяльність кафедри товарознавства непродовольчих товарів була направлена на виконання науково-дослідних робіт, зокрема розроблення та прийняття методом перекладу національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими згідно з договорами ДП «УкрНДНЦ» (5 договорів на розроблення 11 стандартів), на виконання 7 науково-дослідних тем з розробки та виготовлення опромінювальних установок фотобіологічної дії на замовлення підприємств та організацій, а також науково-дослідної теми по товарознавчим дослідженням  світлотехнічної продукції, яка має номер державної реєстрації.

Загальна сума коштів, одержаних за виконання науково-дослідних робіт склала 396,5 тис. грн., в тому числі за розроблення стандартів 341,5 тис. грн., за розроблення та виготовлення опромінюваних установок 55,0 тис. грн.

Крім виконання науково-дослідних робіт членами кафедри проведена Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта», підготовлено та опубліковано 1 монографію, 5 статей у фахових виданнях, подано 2 заявки на отримання патентів на корисні моделі, взято участь у 20 конференціях, опубліковано45 тез доповідей.

Під керівництвом викладачів кафедри у 2017 р. підготовлено 19 студентських наукових робіт, взято участь у 7 наукових конференціях, опубліковано 15 тез доповідей. Два студенти взяли участь у Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Інтелектуальна власність» і отримали Диплом за 4 місце та Грамоту за активну участь у олімпіаді.

Результати наукових робіт кафедри активно впроваджуються в економіку України, навчальний процес, на базі проведених досліджень виконувалися магістерські, дипломні та курсові роботи.

          

У вересні 2017 року колективом кафедри товарознавства непродовольчих товарів та Науково-технічного центру ПУЕТ виконано науково-дослідні роботи по розробці УФ-установок для бактерицидного знезараження води та опромінення поверхонь, повітря:

 1. «Розробка та виготовлення УФ-установки озонної дії для бактерицидного знезараження води».

Замовник – ФОП «Попельницький М. О.». Вартість робіт за договором становить 14 880 грн. (Договір № 1-03/17 від 02.03.2017 р.).

Творчий колектив:

 1. «Розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження повітря рецеркулятивної дії (УБЗПР-15)»

Замовник – ТОВ «КМІТГРУП» для ПРАТ «Чумак» (м. Херсон). Вартість робіт за договором становить 1 320 грн. (Договір № 2-09/17 від 01.09.2017 р.)

Творчий колектив:

 1. «Розробка та виготовлення опромінювача для знезараження поверхонь безозонової дії потужністю 80 Вт»

Замовник – ТОВ «КМІТГРУП» для ПРАТ «Чумак» (м. Херсон). Вартість робіт за договором становить 5 040 грн. (договір № 3-09/17 від 07.09.2017 р.)

Творчий колектив:

 1. «Розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження повітря рецеркулятивної дії (УБЗПР-80)»

Замовник – ТОВ «КМІТГРУП» для ПРАТ «Чумак» (м. Херсон). Вартість робіт за договором становить 5 040 грн. (договір № 4-09/17 від 07.09.2017 р.)

Творчий колектив:

          

У вересні-жовтні 2017 року заключено 2 договори на виконання науково-дослідних робіт за темами:

1. «Розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження повітря рецеркулятивної дії (УБЗПР-15)», у кількості 10 шт (договір № 5-09/17 від 15.09.2017 р.) на замовлення ПРАТ «Чумак» (м. Херсон). Вартість робіт за договором становить 16 800 грн.

2.  «Розробка та виготовлення УФ-установки бактерицидного знезараження води (УБЗВ-1,8)» (договір № 6-09/17 від 26.09.2017 р.) на замовлення ТОВ «КМІТГРУП» (м. Полтава). Вартість робіт за договором становить 7 500 грн.

Творчий колектив на виконання тем:

          

З 15 травня по 20 травня 2017 року доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів Басова Юлія Олександрівна пройшла стажування у європейських  університетах (Словаччина, Угорщина, Австрія) за програмою «Інновації у вищий освіті» світові тенденції та регіональний досвід» за запрошенням Академічного співтовариства імені Михайла Балудянського, м. Кошице, Словаччина.

Метою стажування було підвищення науково-педагогічної кваліфікації, участь у науково-практичних семінарах та консультаціях за участю викладачів та науковців європейських університетів: Технічного університету м. Кошице, Мішкольцського університету, Віденського університету.

Програма стажування включала:

 1. семінар «Формування сучасної особистості: вплив освітніх, філософсько-культурних та економічних процесів»
 2. лекції:
  • Знайомство з процесом навчання в Технічному університеті м. Кошице;
  • Педагогічна освіта для викладачів технічних університетів;
  • Подолання мовленнєвих та комунікативних бар’єрів під час вивчення іноземних мов;
  • Як стати найкращим факультетом Словаччини;
  • Система вивчення в Австро-Угорських університетах часів Михайла Балудянського;
  • Подолання проблем адаптації студентів середніх шкіл до університетських умов навчання;
  • Знайомство с Мішкольцським університетом, Угорщина,
  • Історично найзначуща реформа освіти в Центральній Європі; 
  • Знайомство з Віденським Університетом, Австрія,
  • «Інновації в навчальному процесі»,
 3. самостійне вивчення європейського досвіду з удосконалення освітнього процесу;
 4. самостійну роботу з підготовки наукової статті в журналі «Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky».

За результатами стажування доцент Басова Ю. О. отримала сертифікат.

          

20 жовтня 2016 року доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів Басова Юлія Олександрівна взяли участь у роботі третього навчального семінару «Практичні аспекти трансферу у вищих навчальних закладах», який було організовано Міністерством освіти і науки України та УкрІНТЕІ. Семінар проводився у рамках V Міжнародного форуму «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства».

Під час семінару були розглянуті такі питання:

За участь у роботі трьох навчальних семінарів Басова Ю.О. отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації

          

27 вересня 2016 р. доцент кафедри Губа Л.М. взяла участь у виїзному засіданні Президії Української Технологічної Академії з академіками Полтавської області.

За результатами роботи було створено Полтавське регіональне відділення Української Технологічної Академії, обрано керівний склад та узгоджено план роботи регіонального відділення на 2017 р.

В межах угоди про партнерство, співпрацю та науковий обмін кафедра товарознавства непродовольчих товарів постійно підтримує зв’язки із Українською технологічною академією.

Основними напрямками співпраці є:

 1. Проведення спільної роботи щодо дослідження та оцінювання властивостей матеріалів та виробів, виготовлених за новітніми технологіями, а також розробки технічних вимог до нових видів сировини, матеріалів і готових виробів;
 2. Проведення спільних наукових досліджень з питань формування оптимальної структури асортименту, підвищення якості і конкурентоспроможності товарів в умовах ринку;
 3. Організація спільних наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів;
 4. Підготовка та рецензування наукових статей, монографій, підручників, навчальних посібників тощо;
 5. Виконання студентами дипломних та магістерських робіт на замовлення Української технологічної академії;
 6. Ведення спільної роботи з підбору баз практик та укладання договорів про проходження виробничої практики (виробничого стажування) студентів.

          

У вересні та жовтні 2013 року укладено наступні договори:

№ договору

Назва НДР згідно договору

Замовник

Термін підписання/виконання

Сума, грн.

6-9/13

Розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження питної води

ПРАТ «МЗП Калинка»
м. Миргород

17 вересня 2013/ в стадії виконання (листопад)

4920

7-9/13

Модернізація установки для бактерицидного знезараження води

ПРАТ «МЗП Калинка»
м. Миргород

20 вересня 2013/ в стадії виконання (листопад)

1842

8-10/13

Розробка та виготовлення бактерицидного опромінювача для знезараження питної води в кількості – 3 шт.

ПРАТ «МЗП Калинка»
м. Миргород

08 жовтня
2013/ в стадії виконання (листопад)

5820

          

В період з квітня по липень 2013 року співробітниками кафедри та науково-технічного центру виконано науково-дослідні роботи по розробці пристроїв для бактерицидного знезараження, а саме:

- розробка та виготовлення опромінювачів ДРБО для бактерицидного знезараження води. Замовник -Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України ім. А.В. Думанського. Вартість робіт за договором становить 14 500 грн. (Договір №5-5/13 від 28 травня 2013р.);

- розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження питної води, продуктивністю 20 м3/год. Замовник - комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу». Вартість робіт за договором становить 24 300грн. (Договір №3-4/13 від 4 квітня 2013р.).

Роботи виконані, прийняті замовником та оплачені.

          

В червні 2013 року колективом кафедри товарознавства непродовольчих товарів та Науково-технічного центру ПУЕТ виконана науково-дослідна робота на замовлення Маріупольського регіонального управління Комунального Підприємства «Компанія «Вода Донбасу»  за темою: «Розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження питної води УБЗВ-20» (договір №3-4/13.) на суму 24 300 грн.

          

В травні 2013 року колективом кафедри товарознавства непродовольчих товарів та Науково-технічного центру ПУЕТ виконана науково-дослідна робота на замовлення Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України ім. А.В. Думанського за темою: «Розробка та виготовлення опромінювачів ДРБО для бактерицидного знезараження» (договір №5-5/13 від 28.05.2013р.). Результатом науково-дослідної роботи є виготовлення опромінювачів для бактерицидного знезараження в кількості 10 шт. Вартість робіт становить 14 500 грн.

          

За співавторства викладачів кафедри товарознавства непродовольчих товарів Г.М.Кожушка та А.О. Семенова було запатентовано пристрій бактерицидного знезараження повітря в приміщеннях.

          

Викладачі кафедри товарознавства непродовольчих товарів отримали патент на корисну модель № 78980 на спосіб знезараження питної води в процесі бутелювання

          

В березні 2013 року колективом кафедри товарознавства непродовольчих товарів та Науково-технічного центру ПУЕТ виконані 2 науково-дослідні роботи на замовлення ТОВ «Бучацький сирзавод» м. Бучач (Тернопільська обл.) за темами:

 1. «Розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження питної води» (договір №4-11/12 від 28.11.2012р.) на суму 5220 грн.
 2. «Розробка та виготовлення установки знезараження повітря рецеркулятивного типу» (договір №5-11/12 від 29.11.2012р.) на суму 930 грн.

Творчий колектив на виконання науково-дослідних робіт складали:

          

В березні 2013 року укладені договори з ТОВ «Бучацький сирзавод» за темами:

 1. «Розробка та виготовлення систем бактерицидного знезараження повітря» (договір №1-3/13 від 14.03.2013р.) на суму 9384 грн.
 2. «Розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження УФ-випромінюванням порошкової маси» (договір №2-3/13 від 29.03.2013р.) на суму 15960 грн.

В рамках виконання науково-дослідних робіт підготовлено і подано дві заявки на отримання патентів України за темами:

 1. «Спосіб знезараження питної води в процесі бутелювання»
 2. «Пристрій бактерицидного знезараження повітря в приміщеннях»

          

У 2012 році наукова діяльність викладачів та аспірантів кафедри була направлена на розширення науково-технічних зв’язків з академічними та галузевими інститутами України, підприємствами та організаціями різних форм власності, вузами України та інших країн; на виконання науково-дослідних робіт в рамках цільових державних програм, виконання науково-дослідних та досліджено-технологічних робіт на замовлення підприємств та організацій, участі у симпозіумах, конференціях (в тому числі і міжнародних), семінарах, круглих столах, публікації наукових праць, участі у виставках, конкурсах. Важливою складовою наукової роботи кафедри було підвищення кваліфікації викладачів та робота членів кафедри над підготовкою дисертацій. Невід’ємною частиною наукової діяльності кафедри було залучення до виконання науково-дослідних робіт студентів, участь їх в конкурсах, олімпіадах, конференціях та семінарах.

Протягом 2012 року кафедрою ТНТ виконувались роботи, пов’язані з діяльністю технічного комітету зі стандартизації 137 „Лампи та відповідне обладнання”, колективним членом якого є ПУЕТ, та діяльністю Національного комітету України з оствілення.

аукова діяльність кафедри тісно пов’язана з діяльністю науково-технічного центу (НТЦ) ПУЕТ, де проводять дослідження більшість членів кафедри.

В 2012 році кафедра ТНТ спільно з НТЦ брали участь у виконанні Державної цільової науково-технічної програми «Розробка та впровадження енергоекономічних світлодіодних джерел світла та світлодіодних систем на їх основі» та Плану національної стандартизації України на 2012 р. Виконано на замовлення підприємств та організацій 6 госпдоговірних науково-дослідних робіт, прийнято участь 20 симпозіумах, конференціях, проведено спільно з ДП «Полтавастандартметрологія» засідання ТК 137 Лампи та відповідне обладнання”, опубліковано 24 статей (в тому числі 20 у фахових виданнях), опубліковано 22 тез, отримано 3 патенти на корисні моделі, прийнято участь у 2-х науково-технінчих виставках та конкурсі «Полтавська марка», де отримано диплом за розробку нових виробів.

Протягом року залучено до наукової діяльності 43 студентів, які брали участь в студентських наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах. За результатами виконаних робіт опубліковано 20 наукових праць та тез доповідей.

Результати наукових робіт кафедри ТНТ, крім впровадження в економіку України, впроваджуються в навчальний процес. Науково-дослідна робота студентів є дієвим засобом підвищення якості підготовки студентів та тісно пов’язана з навчальним процесом.

На базі проведених досліджень виконувалися магістерські, дипломні та курсові роботи.

          

Кафедрою укладено договори з ТОВ «Бучацький сирзавод» на виконання науково-дослідних робіт за темами «Розробка та виготовлення установки знезараження повітря рецеркулятивного типу» та «Розробка та виготовлення установки бактерицидного знезараження питної води». Вартість робіт становить 930 та 5220 гривень. Роботи над розробками проводитимуться до січня 2013 року.

          

За співавторства викладачів кафедри товарознавства непродовольчих товарів Г.М.Кожушка та Ю.О. Басової було запатентовано спосіб неруйнівного контролю одноцокольних люмінесцентних ламп на наявність попереднього підігріву катодів в пусковому режимі.

          

Викладач кафедри товарознавства непродовольчих товарів отримали патент на корисну модель № 71953 на установку бактерицидного знезараження питної води

          

Викладачі кафедри: Кожушко Г.М., Басова Ю.О., Приходько М.В., Сахно Т.В., Молебна Л.І., Бухова І.М., Берлінова Л.В., Шурдук І.В., Миголь Т.М., Кобищан А.Д., Губа Л.М., Козьмич Д.І., Старченко С.І. є членами Міжнародного товариства товарознавства і технологій (IGWT). Товариство об'єднує фахівців з багатьох країн світу. В даний час найбільш активними національними товарознавчі товариствами в Європі є Австрія, Німеччина, Італія та Польща. Серед країн Азії провідні позиції займають національні товарознавчі суспільства Китаю і Південної Кореї.

          

Укладено договір з ТОВ „Бучацький сирзавод” Тернопільської обл. на розробку та виготовлення установки бактерицидного знезараження сипучих харчових продуктів. Виконавцями роботи є викладачі кафедри та працівники науково-технічного центру. Вартість робіт за договором становить 8,5 тис. гривень. Робота на розробкою проводитиметься впродовж вересня – жовтня 2012 року.

          

Кафедрою підписано договір про науково-технічне співробітництво з НТУ «Харківський політехнічний інститут» терміном на 3 роки. З метою реалізації творчого та науково-технічного потенціалу кафедри товарознавства непродовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» та кафедри нарисної геометрії та графіки НТУ «ХПІ» сторони визначили наступні напрямки співробітництва:

          

Кафедрою товарознавства непродовольчих товарів підписано угоду про науково-технічну співпрацю з ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» терміном на 3 роки. Сторони визначили наступні напрямки співробітництва:

 1. розробка нових методик дослідження та випробування світлотехнічної продукції з використання сучасних досягнень в галузі метрології та інформаційних технологій.
 2. дослідження характеристик світлотехнічної продукції на етапах розробки, виробництва та експлуатації;
 3. розробка нормативно-технічної документації на світлотехнічну продукцію та її застосування;
 4. розробка нормативно-технічної продукції на електронне освітлення;
 5. розробка методів експертизи світлотехнічної  продукції та проведення незалежної експертизи на замовлення юридичних та фізичних осіб.

          

Підписано програму спільних робіт між ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» та ПДАА зі створення і впровадження пристроїв на основі УФ-випромінювання. Заходами щодо реалізації програми передбачено: готувати заявки на видачу патентів пристрою УФ-знезараження повітря, пристрою для знезараження розчинів, приладу для опромінення УФ-випромінюванням переливної крові, пристрою УФ-опромінення головок сиру.

          

 Кафедрою товарознавства непродовольчих товарів та Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України уклаладено угоду про науково-технічне співробітництво терміном на 3 роки. Сторони визначили наступні напрямки співпраці:

          

Науково-дослідна робота на кафедрі товарознавства непродовольчих товарів проводиться за наступними напрямками:

На кафедрі ТНТ по спеціальності „Товарознавство” діє наукова школа „Товарознавство світлотехнічної продукції та нові напрямки світлотехнологій (науковий керівник: професор, д.т.н. Кожушко Г.М.)

У відповідності з постановою вченої ради університету від 27 червня 2007 року створений науково-технічний центр (НТЦ), який очолює професор, д.т.н. Кожушко Г.М.

Основні напрямки діяльності науково-технічного центру: (начальник центру проф., д.т.н. Кожушко Г.М.):

 1. виконання науково-дослідних робіт з розробки державних стандартів, гармонізованих з міжнародними, розробка технічних регламентів міждержавних та галузевих стандартів в галузі світлотехнічної продукції;
 2. дослідження проблем енергозбереження та екологічної безпеки стосовно освітлювальної техніки та технологій;
 3. дослідження споживних властивостей електротехнічної продукції та експертиза світлотехнічних товарів;
 4. розробка нових технологій з використанням оптичного випромінювання

Кадровий склад НТЦ не постійний і формується для виконання конкретних завдань. В творчі колективі залучається, крім працівників кафедри ТНТ, науковці з інших підрозділів ПУЕТ, студенти, а також фахівці з різних наукових закладів, підприємств та організацій. Основне ядро НТЦ, які приймають участь в переважній більшості наукових досліджень та розробок, це науковці  кафедри ТНТ:

Для виконання НДР в склад творчих колективів також залучаються фахівці з:

На кафедрі виконані науково-дослідні роботи за темами:

 1. Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими (договір з ДП „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”від 26.08.2008 №717)
 2. Розроблення Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року та приведення їх у відповідальність до Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ” виконаної згідно з Планом національної стандартизації на 2008р.
 3. Дослідження експлуатаційних параметрів світильників (договір з ТОВ ОСП „Корпорація „Ватра” м. Тернопіль від 22.04.2008 №1/12).
 4. Аналіз сучасного технічного рівня та тенденцій розвитку енергоекономічних джерел світла. Оцінювання конкурентоспроможності розрядних ламп ТОВ „Завод ГРЛ” (договір з ТОВ „Український НДІ джерел світла від 24.01.2007р.). Науковий керівник: д.т.н., проф. Кожушко Г.М.
 5. Розробка технічного регламенту щодо споживання електроенергії побутовими електричними лампами (Директива 98/11/ЄС) виконувалась згідно з наказом Мінпромполітики України від 06.02.2007р.№52, член робочої групи д.т.н., проф..Кожушко Г.М.
 6. Розробка технічних умов на пристрої розподільчі та пристрої управління і автоматики на напругу до 1000 В (договір з ПП "Рост електромонтаж")
 7. Виготовлення та калібрування дослідного зразка люксметра графічного ЛГ-05 (договір з ТОВ „Росток” м. Київ).
 8. Розробка ламп-опромінювачів для бактерицидного знезараження рідин (договір з ЗАТ Миргородський завод продтоварів „Калинка”)
 9. Виготовлення дослідної установки бактерицидного знезараження питної води (договір з ТОВ “Янтарь” м. Одеса)

За період 2007 по 2010 р. в рамках тем:

викладачами кафедри з розроблено проекти 17 державних стандартів України:

 1. ДСТУ ІЕС 60061-200Х Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевірки їх взаємозамінності та безпечності, Частина 2. Лампові патрони. (ІЕС 60061-2:2003; Amd 30-2003; Amd 31-2004; Amd 32-2004);
 2. ДСТУ ІЕС 60238:200Х Патрони лампові різьбові (ІЕС 60238:2004, ІDТ).
 3. ДСТУ ІЕС 61049:200Х Конденсатори для схем трубчастих люмінесцентних ламп. Експлуатаційні вимоги. (ІЕС 61049:1991; Corl:1992);
 4. ДСТУ ІЕС 60838-1:200Х Патрони лампові різних видів – Частина 1: Загальні вимоги та випробування (ІЕС 60838-1:2004);
 5. ДСТУ ІЕС 60838-2-1:200Х Патрони лампові різних видів – Частина 2: Спеціальні вимоги – Розділ 1: Патрони S14 (ІЕС 60838-2-1:1994; Amd 1:1998; Amd 2:2004).
 6. ДСТУ ІЕС 61228:200Х Лампи люмінесцентні еритемні. Порядок вимірювання і специфікації параметрів (IEC 61228:2008);
 7. ДСТУ ІЕС 60432-2:200Х Лампи розжарювання. Вимоги безпеки. Частина 2 Вольфрамові галогенові лампи для побутового та аналогічного загального освітлення. (IEC 60432-2:2005);
 8. ДСТУ ІЕС 60432-3:200Х Лампи розжарювання. Вимоги безпеки. Частина 3 Вольфрамові галогенові лампи (крім ламп для транспортних засобів) (IEC 60432-3:2005);
 9. ДСТУ ІЕС 61184:200Х Патрони лампові байонетні. (ІЕС 61184:1997 Am 1:2000 Am 2:2004)
 10. ДСТУ ІЕС 60809:200Х Лампи для дорожніх транспортних засобів. Вимоги до розмірів, електричних і світлових параметрів. Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 2023.1-88 (ІЕС 60809:2002)
 11. ДСТУ ІЕС  16948-2008 Джерела світла штучні. Метод визначення густини потоку енергії ультрафіолетового випромінювання. Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 16948-79;
 12. ДСТУ ІЕС 60921:20ХХ Допоміжні пристрої для ламп. Баласти для трубчастих люмінесцентних ламп. Вимоги до характеристик
 13. ДСТУ ІЕС 60923:200Х Допоміжні пристрої для ламп. Баласти для розрядних ламп (крім трубчастих люмінесцентних). Вимоги до характеристик
 14. ДСТУ ІЕС 60925:20ХХ Допоміжні пристрої для ламп. Електронні перетворювачі постійної напруги на змінну для живлення трубчастих люмінесцентних ламп. Вимоги до характеристик
 15. ДСТУ ІЕС TR 60972:200ХХ Класифікація та інтерпретація нових
  світлотехнічних виробів
 16. ДСТУ ІЕС 60061-4:20ХХ Цоколі та патрони лампові,
  а також  калібри для перевірки їх взаємозамінності та безпечності. Частина 4. Настанови та загальна інформація
 17. ДСТУ ІЕС 62471:20ХХ Фотобіологічна безпечність ламп і лампових систем

В рамках госпдоговірних тем викладачами кафедри розроблено технічні умови України:

 1. ТУ У 31.2-34322724-001:2009 Пристрої розподільчі на напруги до 1000 В з функціями управління та без них. Технічні умови
 2. ТУ У 31.5-33376310-001:2009 Лампи-опромінювачі для бактерицидного знезараження рідин. Технічні умови

Виконані  кафедрою НДР в 2010 р.

№ з/п

Назва теми

Зміст роботи по темі

1.

Виготовлення дослідної установки бактерицидного знезараження питної води (договір № 3/10 з ТОВ “Янтарь” м. Одеса)

Впроваджено в технологічний процес 2 установки бактерицидного знезараження питної води

2.

Комплексні дослідження споживних властивостей нових енергоекономічних джерел світла та розробка рекомендації щодо економічно доцільних сфер їх використання та режимів експлуатації; (номер державної реєстрації №283/09)

На основі аналізу останніх досліджень про вплив світла на здоров’я людей та досягнень по створенню нових енергоекономічних джерел світла, а також власних досліджень споживних властивостей та якості енергоекономічних джерел світла, присутніх на ринку України, розроблені рекомендації щодо вимог та умов раціонального використання нових джерел світла для внутрішнього освітлення. Розроблені методики контролю якості цих ламп, нормативно-технічні документи. З використанням результатів досліджень  розроблений проект концепції розвитку енергоекономічного освітлення в Україні

3.

Дослідження та розробка вдосконалених конструкцій ультрафіолетових джерел випромінювання для установок загального освітлення (номер державної реєстрації № 281/09)

В результаті виконаної НДР була розроблена серія ультрафіолетових ламп та установок для знезараження питної води, повітря, а також спеціальних ультрафіолетових опромінювачів.

Перелік публікацій за 2009-2010 р.

 

 

Назва видання

Автори (ПІБ, посада)

Місце та обсяг видання (д.а)

Дослідження світлотехнічних параметрів та надійності компактних люмінесцентних ламп різних торговельних марок

Басова Ю.О., Кожушко Г.М.

Товарознавчий вісник: Зб. наук. праць Луцького нац. техн. ун-ту. – Луцьк, ЛНТУ, 2009. – С. 22-32

Перспективні напрямки формування споживних властивостей картону взуттєвого устілкового призначення

Басова Ю.О., Омельченко Н.В., Кириченко О.В.

Товарознавчий вісник: Зб. наук. праць Луцького нац. техн. ун-ту. – Луцьк, ЛНТУ, 2009. – С. 32-41

Технологія знезаражування питної бутильованої води ультрафіолетовим випромінюванням

Гусаченко Л.В., Кожушко Г.М

Товарознавчий вісник: Зб. наук. праць Луцького нац. техн. ун-ту. – Луцьк, ЛНТУ, 2009. – С. 86-93

Аналіз переваг і недоліків світлодіодних джерел світла

Кожушко Г.М.,
Басова Ю.О.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. –  № 28(1). – С. 8-15

Споживчі характеристики освітлювальних приладів

Ткаченко В.І.,
Шурдук І.В.,
Розсохань В.Л.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. – № 28(1). – С. 26-33

Дугові ртутні лампи високого тиску з пальниками різних виробників на ринку України

Семенов А.О., Тропак М.М.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. –  № 28(1). – С. 44-47

Технологія та установки фінішного знезараження питної води ультрафіолетовим випроміненням

Кожушко Г.М., Ткаченко В.І., Гусаченко Л.В.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009  № 28(1). – С. 125-131

Щелочные каолины Украины – комплексное сырье для керамической промышленности

Павлуненко Л.Е.

Стекло и керамика. – 2010. – № 6 (июнь). – С. 27-29

Технічне регулювання як спосіб реалізації політики розвитку енергоекономічного освітлення в Україні

Кожушко Г.М., Смирнова Н.С.
Ткаченко В.І.

«Світлолюкс». – 2009. – № 6. – С.46-48

Дослідження світлотехнічних параметрів та надійності компактних люмінесцентних ламп різних торговельних марок

Басова Ю.О., Кожушко Г.М.

Тези всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми якості вітчизняних товарів” - м. Луцьк, 24-25 листопада 2009. – С. 29-29

Технологія знезаражування питної бутильованої води ультрафіолетовим випромінюванням

Гусаченко Л.В., Кожушко Г.М

Тези всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми якості вітчизняних товарів” - м. Луцьк,  24-25 листопада 2009. – С. 76-79

Дослідження споживних властивостей світлодіодних ламп

Басова Ю.О., Кожушко Г.М., Білобров Б.П.

Збірник доповідей учасників 6 всеукраїнської науково-практичної конференції „Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя”.- Запоріжжя, Видавництво ПГА, 2010 – С.128–132

Про деякі терміни, слова та словосполучення в текстах стандартів

Ткаченко В.І.

«Світлолюкс». – 2010. – № 5. – С.37–44

Стан та проблеми стандартизації світлотехнічної продукції

Кожушко Г.М.,
Шпак С.В.

«Світлолюкс». – 2010. – № 3. – С.41–46

Стан та завдання стандартизації світлотехнічної продукції

Кожушко Г.М.,
Шпак С.В.

„Стандартизація, сертифікація, якість”. – 2010. – № 4 (65). – С. 3–14 

Міжнародне кодування ламп

Ткаченко В.І., Басова Ю.О.

«Світлолюкс», № 6, 2010. - С.30-37

Способи оцінювання енергоекономічності освітлювальних ламп

Ткаченко В.І., Басова Ю.О.

«Світлолюкс». – 2010. – № 6. – С.51-58

Значення для економіки України льону і сучасні методи його кольорування

Поліщук С.О., Кобищан А.Д.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. – № 37 (1). – С. 20-23

Методи контролю товщини покриттів

Семенов А.О., Соляник А.О.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. – № 37 (1). – С. 23-26

Застосування методу морфологічного аналізу технічних рішень для розробки колагенуісної акрил уретанової композиції

Губа Л.М., Омельченко Н.В.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. – № 37 (1). – С. 40-44

Галогенні лампи та їх характеристика

Семенов А.О., Тропак М.М.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. – № 37 (1). – С. 44-46

Аналіз асортименту шкіряного жіночого модельного взуття

Молебна Л.І.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. –  № 37 (1). – С. 46-51

Товарна пропозиція та споживацькі уподобання на кримському ринку фарфорового посуду

Павлуненко Л.Є.

Науковий вісник ПУСКУ (серія технічні науки). – 2009. – № 37 (1). – С. 51-54

 

Результати виконаних науково-дослідних робіт, впроваджені в навчальний процес ПУЕТ 

 1. внесено доповнення при розробці навчально-методичного посібника з дисципліни „Сертифікація товарів” для самостійного вивчення за кредитно-модульною системою організації навчального процесу та підвищено якість викладання курсів „Сертифікація товарів” стосовно реформування системи технічного реформування в Україні з метою усунення бар’єрів в міжнародній торгівлі, підвищенні технічного рівня якості та безпечності товарів на ринку України, виконання угод по СОТ та сприянню інтеграції України до ЄС;
 2. внесено зміни та доповнення до навчальних програм та підвищено якість викладання курсів „Сертифікація товарів” стосовно реформування системи технічного реформування в Україні з метою усунення бар’єрів в міжнародній торгівлі, підвищенні технічного рівня якості та безпечності товарів на ринку України, виконання угод по СОТ та сприянню інтеграції України до ЄС;
 3. матеріали досліджень використані при розробці навчально-методичного посібника з дисципліни „Товарознавство непродовольчих товарів” для самостійного вивчення за кредитно-модульною системою організації навчального процесу та підвищено якість викладання дисципліни „Експертиза непродовольчих товарів”.
 4. виконуються дослідження та готуються до захисту магістерські та дисертаційні  роботи, пов’язані з розробленими технічними регламентами та гармонізованими з міжнародними та європейськими стандартами;
 5. підвищено кваліфікацію професорсько-викладацького складу кафедри ТНТ в галузі стандартизації та сертифікації продукції

          

Нові розробки наукового центру НТЦ:

Пристрій для бактерицидного знезараження повітря ре циркуляційного типу

Ультрафіолетовий опромінював з приєднаним електронним ПРА

Установка бактерицидного знезараження води

Світильник з світло випромінюючим діодом

Пристрої для ультрафіолетового опромінення крові

Прилад для знезараження повітря

Наукові досягнення підтверджено патентами

2005 р. Патент  8638 «Склад пігментного концентрату» Данилкович А. Г., Оленко Л. М., Омельченко Н. В., Касьян Е. Є., Ковтуненко О. В.

Патент 9353 «Спосіб оздоблювання спилку» Оленко Л. М., Данилкович А. Г., Омельченко Н. В., Касьян Е. Є., Ліщук І. В.

2008 р. Патент на корисну модель № 33803 «Пристрій для визначення об’єму фізичних тіл» Цимбаленко О. П., Данилкович А. Г., Бехарський В. Й., Браїлко А. С.

2009 р. Патент на корисну модель № 40731 «Спосіб обробки шкур» Данилкович А. Г., Калашник О.В., Омельченко Н. В.

Патент на корисну модель № 41859 «Композиція для фарбування шкіри» Данилкович А. Г., Омельченко Н. В., Браїлко А. С.

2012 р. Патент на корисну модель № 70418 «Спосіб емульсійного жирування-гідрофобізації шкіри» Ліщук В. І., Данилкович А. Г., Омельченко Н. В., Лисенко Н. В.

2015 р. Патент 101328 «Склад цукрового печива «Барви природи» Ткаченко А. С., Сирохман І. В.

Патент 101330 « Склад цукрового печива «Барбарисове» Ткаченко А. С., Сирохман І. В.

Патент 101331 «Склад цукрового печива «Ясне сонечко» Ткаченко А. С., Сирохман І. В.

Патент 101329 «Склад цукрового печива «Дачне» Ткаченко А. С., Сирохман І. В.

Щорічно кафедрою експертизи та митної справи проводиться Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ». Основні тематичні напрями конференції:

Завдання проведення конференції:

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ», 20-22 березня 2018 року

Інформація про V Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ» 20-22 березня 2017 року

Інформація про IV Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Матеріали IV Міжнародної науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

III МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ» 16-18 березня 2016 року

Інформація про IIІ Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Матеріали IIІ Міжнародної науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

II МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ»

Інформація про II Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Матеріали II Міжнародної науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ»

Анотований звіт про підсумки науково-дослідної роботи кафедри експертизи та митної справи за 2016 р.

Анотований звіт про підсумки науково-дослідної роботи кафедри експертизи та митної справи за 2015 р.

Анотований звіт про підсумки науково-дослідної роботи кафедри експертизи та митної справи за 2014 р.

Зміст і характер науково-дослідної роботи студентів визначаються  проблематикою наукової роботи кафедри та здійснюється в таких напрямах:

На кафедрі експертизи та митної справи функціонує студентській науковий гурток «Експерт», керівником якого є Калашник О.В. к.т.н., доц.

На засіданнях наукового гуртка обговорюються результати досліджень, перспективи подальшої роботи, участь у наукових заходах ВНЗ України та за її межами.

Студенти, під керівництвом викладачів, приймають участь у щорічній Науковій студентській конференції за підсумками науково-дослідних робіт.

21-22 квітня 2015 року відбулася ХХХVІІІ Наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт за 2014 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства», на якій в секції 34 «Актуальні проблеми товарознавства, експертизи та митної справи: теорія та практика» були заслухані 14 доповідей студентів 5 курсу спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі» ОКР «спеціаліст», «магістр».

У 2015 році студенти під керівництвом викладачів підготували публікації результатів досліджень та брали участь у таких наукових заходах: